Deklaracja dostępności

Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony www SPZOZ Sulęcin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony www SPZOZ Sulęcin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Linkiewicz.
 • E-mail: drinum@szpital-sulecin.pl
 • Telefon: 95 755 9554

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor SPZOZ Sulęcin
 • Adres: ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin
 • E-mail: sekretariat.zozsul@gmail.com
 • Telefon: 95 755 31 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie znajduje się przy ul. Wincentego Witosa 4.
Do budynku prowadzą 2 dojścia od ul. Szpitalnej (punkt orientacyjny: Policja) oraz od ul. Wincentego Witosa (punkt orientacyjny: Bank Spółdzielczy).
Do wejścia prowadzi chodnik. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku są 4 windy oraz podjazdy dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w przyziemiu, gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne, pracownie Endoskopii i USG, Rejestracja; na parterze, gdzie znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, POZ, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownie RTG, TK i USG oraz Dział fizjoterapii ambulatoryjnej, do którego podjazd dla osób niepełnosprawnych dostępny jest również od ul. Szpitalnej; na piętrach 1, 2, 3, gdzie znajdują się Oddziały Szpitalne (piętro 1 - Oddział Pediatryczny, Oddział Medycyny Paliatywnej oraz Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; piętro 2 - Oddział Rehabilitacji Medycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych; piętro 3 - Oddział Położniczo-Ginekologiczny rooming-in, Oddział Chorób Wewnętrznych).
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie znajduje się przy ul. Wincentego Witosa 7, po drugiej stronie budynku szpitala.
Dojście od strony szpitala przebiega przez ulicę główną z wyznaczonym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Do wejścia do budynku Administracji prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi nie są otwierane automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Sekretariat i gabinety Dyrekcji SPZOZ mieszczą się na parterze budynku, gdzie przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier. Istnieje możliwość zapewnienia komunikacji z komórkami administracyjnymi szpitala na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej we wniosku - pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez Sekretarkę lub bezpośrednio przez osobę wnioskującą w celu załatwienia sprawy.

Nie ma zapewnionej dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) SPZOZ w Sulęcinie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw - mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj. poczty elektronicznej - sekretariat.zozsul@gmail.com lub faksu - numer 95 755 21 57.