Deklaracja dostępności

Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szpital-sulecin.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęciniezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Wójcik, iod@szpital-sulecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600030507 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Incydenty związane z możliwością naruszenia ochrony danych proszę zgłaszać do IODO (iod@szpital-sulecin.pl), informatyków (tel. 957559603) do dyrektora lub do bezpośredniego przełożonego.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
– Organ nadzorujący: Dyrektor SPZOZ Sulęcin
– Adres: ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin
– E-mail: sekretariat@szpital-sulecin.pl
– Telefon: 95 755 31 39
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie znajduje się przy ul. Wincentego Witosa 4.
Do budynku prowadzą 2 dojścia od ul. Szpitalnej (punkt orientacyjny: Policja) oraz od ul. Wincentego Witosa (punkt orientacyjny: Bank Spółdzielczy).
Do wejścia prowadzi chodnik. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku są 4 windy oraz podjazdy dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w przyziemiu, gdzie znajdują się poradnie specjalistyczne, pracownie Endoskopii i USG, Rejestracja; na parterze, gdzie znajduje się Szpitalny Oddział Ratunkowy, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, POZ, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownie RTG, TK i USG oraz Dział fizjoterapii ambulatoryjnej, do którego podjazd dla osób niepełnosprawnych dostępny jest również od ul. Szpitalnej; na piętrach 1, 2, 3, gdzie znajdują się Oddziały Szpitalne (piętro 1 – Oddział Pediatryczny, Oddział Medycyny Paliatywnej oraz Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej; piętro 2 – Oddział Rehabilitacji Medycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych; piętro 3 – Oddział Położniczo-Ginekologiczny rooming-in, Oddział Chorób Wewnętrznych).
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji. Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie znajduje się przy ul. Wincentego Witosa 7, po drugiej stronie budynku szpitala.
Dojście od strony szpitala przebiega przez ulicę główną z wyznaczonym przejściem dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Do wejścia do budynku Administracji prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Drzwi nie są otwierane automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Sekretariat i gabinety Dyrekcji SPZOZ mieszczą się na parterze budynku, gdzie przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier. Istnieje możliwość zapewnienia komunikacji z komórkami administracyjnymi szpitala na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej we wniosku – pracownik schodzi do petenta po zawiadomieniu przez Sekretarkę lub bezpośrednio przez osobę wnioskującą w celu załatwienia sprawy.

Nie ma zapewnionej dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) SPZOZ w Sulęcinie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw – mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj. poczty elektronicznej – sekretariat@szpital-sulecin.pl lub faksu – numer 95 755 21 57.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje