Oferty zatrudnienia – pielęgniarki

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, ul. W. Witosa 7

ogłasza konkursy na stanowisko

– Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

– Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 5   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2022r. poz. 633 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021r. poz.430.), Dyrektor Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie ogłasza konkursy na stanowiska: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. z 2011r. Nr. 151 poz. 896 ze zm.)

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
  • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
  • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem,
  • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019r. poz. 1781)

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przy czym na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Kandydaci na  stanowisko objęte konkursem proszeni są o składanie dokumentów w terminie 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie oraz na stronie internetowej SPZOZ w Sulęcinie.

Dokumenty należy składać w zamkniętej  kopercie, na której kandydat umieszcza  swoje imię, nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Wincentego Witosa 7, 69-200 Sulęcin

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału………….. ” (tu proszę wpisać właściwy oddział)

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ w Sulęcinie udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Szpitala ul. Witosa 7 (Administracja).   O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Postępowanie konkursowe będzie rozstrzygnięte w siedzibie SPZOZ w Sulęcinie w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert.