Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie

Szpital Powiatowy im. dr Henryka Jordana w Sulęcinie
Projekt w ramach:


Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020

W ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Tytuł projektu:

„Poprawa bezpieczeństwa leczenia pacjentów w SOR w Sulęcinie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej„

Umowa Nr POIS.09.01.00-00-0219/17


Spis treści:

  • Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w PIOŚ 2014-2020
  • Poprawa bezpieczeństwa leczenia pacjentów w SOR w Sulęcinie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej
  • Postępowanie przetargowe – w ramach projektu
  • Publikacje prasowe

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w PIOŚ 2014 – 2020

Instytucja Zarządzająca POIŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmów znajdują się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.


„Poprawa bezpieczeństwa leczenia pacjentów w SOR w Sulęcinie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie dnia 27-12-2017r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa leczenia pacjentów w SOR w Sulęcinie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej „w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020".


Wartość projektu i wysokość dofinansowania z UE:
Wartość projektu: 2.473.459,84 PLN
Środki europejskie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 2.102.440,86 PLN.


Cel bezpośredni projektu:
Celem ogólnym projektu na poziome oddziaływania jest: Zmniejszenie poważnych następstw i śmiertelności w wypadkach i nagłych zachorowaniach dzięki poprawie efektywności udzielania pomocy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ w Sulęcinie.
Do celów szczegółowych projektu na poziomie produktów należy: Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Sulęcinie w nowoczesny sprzęt ratujący życie i monitorujący funkcje życiowe, poprawiający szybkość i skuteczność diagnostyki osób rannych i zapewnienie odpowiedniego cyklu wymiany zużytych urządzeń medycznych.

design: www.stronydlaciebie.pl