Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych (inspektor, specjalista – odpowiednio do wykształcenia, stażu pracy i doświadczenia), do którego zadań będzie należało głównie:

 • przygotowanie materiałów, organizowanie i przeprowadzanie postępowań
  o udzielanie zamówienia publicznego wspólnie z komórkami organizacyjnymi
  i osobami merytorycznie zainteresowanymi, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (prowadzenie rejestru zamówień publicznych, przygotowywanie umów do udzielanych zamówień, zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej SPZOZ, udział w opracowaniu regulaminów, zasad oraz innych dokumentów w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych).

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie lub wykształcenie wyższe I stopnia,
 • 2 lata stażu pracy oraz doświadczenia w zakresie stosowania przepisów PZP,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • znajomość aktów prawnych: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów w Sekretariacie SPZOZ w Sulęcinie 69-200 Sulęcin, ul. W. Witosa 7 lub na adres mail kadry@szpital-sulecin.pl