Sulęcin 23-10--2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 3300, 3330,33321 / AS/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/04/20,  dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

Systemu zamkniętego do pobierania krwi :   AS/ZP/04/20   

w dniach: 22-10-2020 r., 22-10-2020 rwpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

 

dot. Formularz ilościowo-cenowy - Załącznik nr 2 poz. 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igieł motylkowych pakowanych po 120 szt. i zmianę w kolumnie nr 5.

Odpowiadamy: Zamawiąjcy dopuszcza.

 

2.    dot. Formularz ilościowo-cenowy - Załącznik nr 2 poz. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie mikrometody do badań OB. 200ul pakowanej po 50 szt. i zmianę w kolumnie nr 5.

Odpowiadamy: Zamawiąjcy dopuszcza. 

3.    dot. Formularz ilościowo-cenowy - Załącznik nr 2 poz. 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie automatycznych nakłuwaczy pakowanych po 200 szt. i zmianę w kolumnie nr 5.

 Odpowiadamy: Zamawiąjcy dopuszcza.

 

4.    dot. Formularz ilościowo-cenowy - Załącznik nr 2 poz. 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do pipet 200ul pakowanych po 1000 szt. i zmianę w kolumnie nr 5.

 Odpowiadamy: Zamawiąjcy dopuszcza.

5.    dot. Formularz ilościowo-cenowy - Załącznik nr 2 poz. 22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do pipet 1000ul pakowanych po 500 szt. i zmianę w kolumnie nr 5.

 Odpowiadamy: Zamawiąjcy dopuszcza.

6.    dot. Formularz ilościowo-cenowy - Załącznik nr 2 kolumna 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby w kolumnie nr 6 „cena jedn. netto” podać cenę za opakowanie oferowanego wyrobu.

 Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

7.    dot. SIWZ - Załącznik nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, kiedy oczekuje złożenia załącznika nr 5 do SIWZ? W pkt 10.3.1.1 jest on ujęty w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego, a w pkt. 14.3.3 jako zwartość podstawowej oferty.

 Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

8.    dot. SIWZ pkt 20.2 – Termin realizacji dostaw cząstkowych

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zakresu kryterium – termin realizacji dostawy cząstkowych i ustalenie minimalnego terminu wynoszącego 2 dni a maksymalnego 7 dni z odpowiednim przyznaniem punktacji. Brak określenie minimalnego terminu dostawy, może sugerować, że Zamawiający zgodzi się nawet na zaoferowanie terminu dostawy 1 dzień lub pół dnia. Tak krótki termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Procedury logistyczne w firmach przewozowych, narzucają minimalny czas realizacji zamówienia, który może wynieść nawet 3 dni robocze, od chwili złożenia zamówienia.

Kolejnym argumentem niech będzie fakt, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o zmianę zapisu w SWZ – kryterium dostawy.

 Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

9.    dot. Umowa § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

 Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

10.  dot. Umowa § 3 ust. 5

Zamawiający zapisał w tym punkcie iż termin ważności oferowanych produktów powinien wynosić minimum 24 miesiące. Biorąc pod uwagę zapisy umowy, z których wynika, że realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie 7 dni od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny. Dodatkowo nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu w/w punkcie na zapis, że termin ważności produktów powinien wynosić minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

 Odpowiadamy: Zamawiający  dopuszcza termin minimum 6 miesięcy.

11.  dot. Umowa § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o dopisanie, że każde stwierdzenie uszkodzenia opakowań zewnętrznych dostarczonych towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie w obecności kuriera (potwierdzone protokołem). Prośbę swoją motywujemy tym, że brak protokołów uniemożliwia postępowanie reklamacyjne. Uszkodzone opakowanie zewnętrzne może skutkować uszkodzeniem towaru wewnątrz. Brak takiego zgłoszenia sugeruje uszkodzenie powstałe po stronie Zamawiającego.

 Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

12.  dot. Umowa § 6

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą Wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto, sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty, nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

 Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Firma 2:

 

Poniższe pytania dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu zbiorczym  poz. 17 w przedmiotowym postępowaniu:

 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie w zadaniu zbiorczym poz. 17 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Firma 3;

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek (pozycje 1-6, 11, 13,14) konfekcjonowane po 100 szt w najmniejszym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiadamy : Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet szklanych (pozycja 7) konfekcjonowanych po 200 szt. w najmniejszym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiadamy : Zamawiający dopuszcza.

 

3. Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie igieł motylkowych (pozycja 9) konfekcjonowanych po 50 szt. w najmniejszym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiadamy : Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie nakłuwaczy igłowych (pozycja 17) konfekcjonowanych po 200 szt w najmniejszym opakowaniu zbiorczym?

 Odpowiadamy : Zamawiający dopuszcza.

5. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie produktów z terminem ważności 12 miesięcznym, z wyłączeniem probówek do koagulologii (poz. 4 i 14) dla których prosimy o dopuszczenie terminu ważności 4 miesiące.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

6. Zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie uchwytów systemowych w ilości odpowiadającej sumie zaoferowanych igieł, motylków oraz adapterów systemowych i dopisanie ich jako nowej dodatkowej pozycji Formularza ilościowo-cenowego, w przypadku oferowania systemu próżniowego.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu próżniowego?

Odpowiadamy ; Zamawiający utrzymuje zapis SIW

13. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie do innego pakietu pozycji nie będących elementami systemu zamkniętego pobierania krwi, a w szczególności asortymentu z pozycji 15, 16, 18 do 23 włącznie, Formularza ilościowo-cenowego.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

14. Dotyczy poz. 1 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,0 ml, śred. 13 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

15. Dotyczy poz. 2 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,0 ml, śred. 13 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

16. Dotyczy poz. 3 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z napylonym EDTA o poj. 2ml, śred. 13 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

17. Dotyczy poz. 4 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do koagulologiio pojemności 2,7 ml i średnicy 13 ml?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

18. Dotyczy poz. 6 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki do OB (wersja liniowa) o pojemności 1,6 ml?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

19. Dotyczy poz. 9 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych z wężykami o długości 178 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy poz. 11 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z fluorkiem sodu o poj. 2ml, śred. 13 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

21. Dotyczy poz. 12 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek do gazometrii o zalecanej objętości pobrania 1,6 ml (maksymalnej objętości pobrania 3 ml) z suchą, napyloną, zbalansowaną wapniem heparyną litową , z membraną odpowietrzającą wbudowaną w tłok strzykawki, dla której nie ma konieczności nakładania dodatkowego filtra na strzykawkę a odpowietrzanie odbywa się automatycznie, w czasie napełniania strzykawki krwią, poprzez wymienioną wyżej samowentylującą membranę?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy poz. 13 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówki z heparyną litową o poj. 4,0 ml, śred. 13 mm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

23. Dotyczy poz. 7 Formularza ilościowo-cenowego. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zaoferowane pipety ze skalą, nie będące elementem systemu zamkniętego pobierania krwi, pochodziły od innego producenta niż pozostały oferowany asortyment?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

24. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wycenę do 3 miejsc po przecinku dla ceny pojedynczej sztuki produktu.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

25. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury wraz z dostawą, w zamian za dostarczenie dokumentu WZ na którym widnieją informacje dotyczące dostarczonych produktów oraz ich ilości.

Odpowiadamy : Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

 

 

Z poważaniem.