Sulęcin 28-09-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 3017/ AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/04/20 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 5 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań.   AP/ZP/04/20   

w dniach: 23-09-2020r. i 24-09-2020r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Dotyczy Zadania nr 2  -

I środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

 

1.     Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Phago`gel Sterisol(parametry wg załączonej ulotki)? Oferowany preparat nie zawiera substancji obciążających skórę – pozbawiony zapachu i barwników, bez bisabololu, ale z dodatkiem glicerolu i emolientu, który chroni skórę przed wysuszeniem, dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej, spełnia wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni:

1.     Poz. 3- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby działanie sporobójcze było potwierdzone obowiązującą normą  EN 17126?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Dotyczy zadania nr  4- III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni

 

1.      Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkrustowanych chlorem suchych chusteczek wykazujących działanie wobec B, Tbc, F, V, S (C. Difficile,
C. perfingens, B. subtilis, C. Difficile 027) w czasie 15 min., C. sporogenes – 60 min., spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 2.

 

1.   Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści  § 3 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

     Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

2.     Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odpowiadamy: Zgodnie z zapisem SIWZ.

3.     Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy w treści § 8 ust. 3 wzoru umowy, pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

4.     Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 2 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie dot. przedmiotu zamówienia:

Czy w zadaniu nr 5 grupa I – Zamawiający dopuści płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, materiałów anestezjologicznych oraz sztywnych i giętkich endoskopów na bazie alkiloaminy, zawierający etoksylan alkoholu, działający na B, F, Tbc, V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV) w czasie do 15 minut w stężeniu do 3%, o przyjemnym zapachu, zawierający inhibitory korozji, posiadający szeroka kompatybilność materiałową, możliwość stosowania w myjni ultradźwiękowej, oraz możliwość moczenia weekendowego narzędzi, aktywność roztworu do 14 dni? 

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.