Sulęcin dnia 09-09-2019 r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/03/20

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 214 tys. Euro, na dostawę leków różnych,  środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia

w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 25-08-2020 r. zostało złożonych 8 ofert tj.

 Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Lek. S.A.

ul.Podlipie 16

95-010 Stryków

 

zad. nr.12 - 108.137,16 zł.

 

2.

 

BAXTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

 

zad. nr.1 - 23.269,68 zł..

 

3.

 

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

zad. nr.3 -   94.066,70 zł.

 

4.

 

NEUCA S.A.

ul. Forteczna  35-37

87-100 Toruń

 

zad. nr.1 -   18.534,68 zł.

zad. nr.11 - 11.927,52 zł.

 

5.

 

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

 

zad. nr.4 - 144.190,80 zł.

zad. nr.5 -   33.261,60 zł.

zad. nr.8 -   26.946,00 zł.

zad. nr.9 -   14.461,41 zł.

zad. nr.11 - 11.214,72 zł.

 

6.

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

 

zad. nr.6 - 61.981,20 zł.

zad. nr.7 - 21.744,30 zł.

 

7.

 

URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120,

54-613 Wrocław

 

 

zad. nr.1 - 17.805,68 zł.

zad. nr.2 - 10.177,60 zł.

zad. nr.5 - 32.507,08 zł.

zad. nr.9 - 14.119,91 zł.

zad. nr.11- 11.024,64  zł.

zad. nr.12 - 124.643,08 zł.

zad. nr.13-  28.691,71  zł.

zad. nr.14 - 12.835,17 zł..

 

 

8.

 

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77

40-341 Katowice

 

zad. nr.1 - 17.951,48 zł.

zad. nr.9 - 14.205,35 zł.

zad. nr.10 - 9.297,50 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

  Oferta nr 07 –  URTICA Sp. z o.o.

                          ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

 cena oferty brutto:                                                                                                                      17.805,68  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

45,91

20,00

20,00

85,91

04

57,64

20,00

20,00

97,64

 07

60,00

20,00

20,00

60,00

08

59,51

20,00

20,00

99,51

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 07 –  URTICA Sp. z o.o.

                          ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      10.177,60  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

………

……….

……………..

…………….

……………

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta w dniu 15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

                           ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      94.066,70  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

10,00

……

……………

…………..

………..

…………..

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta w dniu 15-09-2020 r

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 05 –  ASCLEPIOS S.A.

                           ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      144.190,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

……

…………

………………

………………

…………….

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta w dniu 15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 07 –  URTICA Sp. z o.o.

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

               

cena oferty brutto:                                                                                                                      32.507,08  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

58,64

20,00

20,00

98,64

07

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta w dniu 15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06 –  Aesculap Chifa Sp. z o.o.

                           ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                           61.981,20  zł.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

06

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20 może być zawarta od  15-09-2020 r.,

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

7.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.7 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06–  Aesculap Chifa Sp. z o.o.

                           ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                       21.744,30  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

06

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

8.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.8 następującą ofertę

 

  Oferta nr 05 –  ASCLEPIOS S.A.

                           ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław    

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      26.946,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

9.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.9 następującą ofertę

 

  Oferta nr 07 –  URTICA Sp. z o.o.

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

  

 cena oferty brutto:                                                                                                                      14.119,91 

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

58,58

20,00

20,00

98,58

07

60,00

20,00

20,00

100,00

08

59,64

20,00

20,00

99,64

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

10.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.10 następującą ofertę

 

  Oferta nr 08 –  Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

                           ul. Szopienicka 77, 40-341 Katowice

 

 cena oferty brutto:                                                                                                                      9.297,50  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

08

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta..

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

11.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.11 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 07 –  URTICA Sp. z o.o.

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław   

 

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      11.024,64  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                           

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

55,46

20,00

20,00

95,46

05

58,98

20,00

20,00

98,98

07

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu  15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

12.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.12 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 01–  Lek S.A.

                           ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      108.137,16  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

07

52,05

20,00

20,00

92,05

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

13.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.13 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 07 – URTICA Sp. z o.o.

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      28.691,71  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

14.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.14 następującą ofertę

 

  Oferta nr 07–  URTICA Sp. z o.o.

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  

 

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      12.835,17  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

07

60,00

20,00

20,00

100,00

------

----------------

-----------

-------------------

---------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/20  może być zawarta od  15-09-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-09-2020 r.

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

 

Z  poważaniem