Sulęcin 30-07-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 2352/ AS/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne dostawa odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego. Nasz znak: AS/ZP/03/20.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

odczynników do analizatora immunochemicznego wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego.   Nasz znak: AS/ZP/03/20  

w dniu: 28-07-2020r. i 17-06-2019r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

1.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagane na wezwanie aktualne karty charakterystyk substancji niebezpiecznych były złożone na nośniku elektronicznym (CD). Uzasadnienie: każda karta charakterystyk substancji niebezpiecznych zawiera średnio 20-50 stron.  Umożliwienie złożenia tych dokumentów w formie elektronicznej zmniejszy znacznie objętość oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagane na wezwanie materiały informacyjne potwierdzające wszystkie parametry jakościowe i techniczne oferowanych odczynników i analizatora immunochemicznego były złożone na nośniku elektronicznym (CD). Uzasadnienie: każda ulotka bądź instrukcja obsługi analizatora zawiera średnio 10-20 / 2700 stron.  Umożliwienie złożenia tych dokumentów w formie elektronicznej zmniejszy znacznie objętość oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

3.     Dot. par. 1.1 ust. 4 wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o poprawienie zapisu ww. paragrafu wzoru umowy „Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia instalacji”.

Odpowiadamy: Zamawiający poprawia zapis w par. 1.1 ust. 4 na : „Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od dnia instalacji” .

4.     Dot. par. 2 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ww. paragrafu wzoru umowy na „Wykonawca gwarantuje niezmienność cen  netto przez  cały okres   realizacji umowy?”

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

5.     Dot. par. 3 ust. 3 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu w ww. paragrafie „…z wniesieniem do magazynu Laboratorium Diagnostycznego?” Uzasadnienie: Wykonawcy korzystają przy dostawach z usług firm kurierskich, które nie mają prawa rozładowywać i przenosić dostaw do pomieszczeń magazynowych na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

6.     Dot. par. 4 ust. 2 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

7.     Dot. par. 4 ust. 5 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu wzoru umowy na: „ Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ustalonym terminie Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, natomiast nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Kupującego”?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

8.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

9.     W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na użycie wzoru umowy załączonego do niniejszego zapytania.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

10.  Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis SIWZ, iż ilości zamawianego towaru stanowią wielkości szacunkowe i mogą być większe niż ogólna wartość zamówienia, nie będzie stanowiło podstawy, do żądania nieodpłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem, gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

Odpowiadamy: Zamawiający nie będzie żądał nieodpłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej

 

Dotyczy zapisków opisu przedmiotu zamówienia – zał. 2A i 2B:

 

 

11.  Dotyczy Oświadczenia Wykonawcy – zał. nr 5 do SIWZ oraz zapisu Formularza Cenowego – zał. 2A „W trakcie umowy wymagany serwis bezpłatny w zakresie dojazdów, robocizny i części zamiennych z wyłączeniem materiałów zużywalnych.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania dokumentów dopuszczających  do obrotu na terenie RP dla oferowanych materiałem zużywalnych niezbędnym do wykonania badania i  funkcjonowania analizatora?

W obecnym kształcie ww. zapisu Oferent nie może złożyć oferty, gdyż nie wszystkie materiały zużywalne lub inne akcesoria niezbędne do wykonania badania na oferowanym analizatorze posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie RP. Wyroby takie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne i takich dopuszczeni nie muszą posiadać.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

12.  Dotyczy pkt. 1 parametrów technicznych, granicznych – zał. 2B

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora immunochemicznego wolnostojącego – rok produkcji 2016?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

13.  Dotyczy pkt. 9 parametrów technicznych, granicznych – zał. 2B

Czy zamawiający dopuści odczynniki gotowe do użycia wymagające kilkukrotnego obrócenia odczynnika góra/ dół oraz założenia kapturka zabezpieczającego dodatkowo odczynnik przed parowaniem ale niewymagające rekonstytucji?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

14.  Dotyczy pkt. 20 parametrów technicznych, granicznych – zał. 2B

Czy zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania SARS-CoV-2 IGG którego stabilność na pokładzie analizatora wynosi 7 dni?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

15.  Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu zawartego w ulotkach odczynnikowych dostarczania dedykowanych materiałów kontrolnych w przypadku zaoferowania kontroli multiparametrowej, umożliwiających przeprowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej zaoferowanych parametrów?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

16.  Dotyczy Pkt. 5 Tabela A - odczynniki immunochemiczne oraz *kalibratory i kontrole

Prosimy o uściślenie czy w pozycji 5 chodzi o odczynnik do HBsAg? Zaoferowany test do oznaczania HBs Ag wykazuje czułość na poziomie 100% i swoistość 99,91%.

Odpowiadamy: Tak.

           

17.  Dotyczy Pkt.6 Tabela A - odczynniki immunochemiczne oraz *kalibratory i kontrole

Czy zamawiający w pozycji 6 miał na myśli odczynnik do CEA?

Odpowiadamy: Tak.

18.  Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu zawartego w ulotkach odczynnikowych dostarczania dedykowanych rozcieńczalników służących do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

Odpowiadamy: Tak.

19.  Prosimy Zamawiającego o uściślenie czy kalibratory i kontrole przeznaczone do kalibracji i kontroli oznaczeń wymienionych w tabeli A, powinny zostać wycenione w tabeli B?

Odpowiadamy: Tak.

20.  Czy Zamawiający poprzez zapis w załączniku 2A „Wartość oferty dla zad. 2A (odczynniki do analizatora immunochemicznego na 36 m-cy)” rozumie wartość oferowanych odczynników, akcesoriów i części zużywalnych? A „wartość oferty dla zad. 2B” wyłącznie wartość dzierżawy analizatora immunochemicznego za 36 m-cy?

Odpowiadamy: Tak.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz.1843  z późn. zm.):

  1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ we wszystkich miejscach, gdzie wskazano:

      Jest:

1.      termin składania ofert: 31-07-2020 r. godz.10:00

2.      termin otwarcia ofert:   31-07-2020 r. godz.12:00

            Zmienia na:

1.       termin składania ofert: 04-08-2020 r. godz.10:00

2.      termin otwarcia  ofert:  04-08-2020 r. godz.12:00

 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.