Sulęcin 24-07-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 2305 / AS/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/02/20,  dostawę  ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.  .

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.    

w dniu 23-07-2020 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1.        W celu obliczenia kosztu obsługi serwisowej prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu.

Odpowiadamy: Zakładany roczny przebieg kilometrowy dla ambulansu wynosi do 38.000 km.

2.        Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

2. Odpowiadamy: Montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta.

3.        Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z dwoma fabrycznymi akumulatorami o łącznej pojemności 190 Ah (2 x 95 Ah)?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.        Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans ze zbiornikiem paliwa o pojemności 71 litrów?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5.        Czy Zamawiający z uwagi na fakt, iż ambulanse, jako mobilne jednostki służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego winny mieć zapewnione maksimum możliwości przemieszczania się, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojazdy były wyposażone w fabryczny system dedykowany dla pojazdów służb państwowych, który w przypadku spadku czynnika AdBlue poniżej minimalnego wymogu poziomu, umożliwia dalszą jazdę pojazdu nawet do 50 km, nie powodując przy tym spadku mocy silnika lub prędkości pojazdu (jazd z max. prędkością 15 km/h).

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.