Sulęcin dnia 23 -06-2020 r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/02/20

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 214 tys. Euro, na dostawę leków różnych rozbiciu na 11 odrębnych zadań., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 05-06-2020 r. zostało złożonych 7 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

NEUCA S.A.

ul. Forteczna 35- 37

87-100 Toruń

 

zad.2 -    75.874,69 zł.

zad.3 -    46.957,46 zł.

zad.8 -    39.156,05 zł

zad.10 -  44.463,60 zł.

zad.11 -  95.310,06 zł.

 

 

2.

 

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

 

zad.7 -  144.056,46 zł.

zad.8 -     39.294,50 zł

zad.10 -   42.800,94 zł.

 

3.

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

 

zad.4 -     20.247,30 zł..

 

4.

 

BAXTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

 

zad.9 -       9.342,00 zł.

 

5.

 

Konsorcjum firm:

URTICA Sp. z o.o. -LIDER

ul. Krzemieniecka 120,

 54-613 Wrocław

PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

zad.1 -   111.359,37 zł.

zad.2 -    73.843,15 zł.

zad.3 -    46.942,50 zł.

zad.7 -  136.963,15 zł.

zad.8 -     46.304,03 zł

zad.10 -   38.853,00 zł.

zad.11 -    92.778,53 zł.

 

 

6.

 

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 46/48/35

02-546 Warszawa

 

zad.5 -      58.443,84 zł.

zad.6 -    176.939,64 zł. 

 

7.

 

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka77

40-431 Katowice

zad.1 -    123.326,28 zł.

zad.2 -      79.191,36 zł.

zad.3 -      50,073,15 zł.

zad.7 -    149.560,67 zł.

zad.8 -      39.527,41 zł

zad.10 -    44.690,40 zł.

zad.11 -    94.625,50 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

  Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 cena oferty brutto:                                                                                                                      111.359,37  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

07

54,18

20,00

20,00

94,18

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   

cena oferty brutto:                                                                                                                      73.843,15  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

58,39

20,00

20,00

98,39

05

60,00

20,00

20,00

100,00

07

55,95

20,00

20,00

95,95

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   

cena oferty brutto:                                                                                                                      46.942,50  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

59,98

20,00

20,00

99,98

05

60,00

20,00

20,00

100,00

07

56,25

20,00

20,00

96,25

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  Aesculap Chifa Sp. z o.o.

                           ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      20.247,30  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

……

…………

………………

………………

…………….

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06 –  Bialmed Sp. z o.o.

                           ul. Kazimierzowska 46/48/35

                          02-546 Warszawa

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      58.443,84  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty 60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

06

60,00

20,00

20,00

100,00

……….

…………………..

…………………

………………..

………….

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

Oferta nr 06 –  Bialmed Sp. z o.o.

                           ul. Kazimierzowska 46/48/35

                          02-546 Warszawa

 

cena oferty brutto:                                                                                                                           176.939,64  zł.

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

06

60,00

20,00

20,00

100,00

………

………………..

………………………

………………….

………………..

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

7.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.7 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

cena oferty brutto:                                                                                                                       136.963,15  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

57,05

20,00

20,00

97,05

05

60,00

20,00

20,00

100,00

07

54,95

20,00

20,00

94,95

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

8.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.8 następującą ofertę

 

  Oferta nr 01 –  NEUCA S.A.

                            ul. Forteczna 35- 37

                           87-100 Toruń    

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      39.156,05  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

02

59,79

20,00

20,00

99,79

05

50,74

20,00

20,00

90,74

07

59,44

20,00

20,00

99,44

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

9.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.9 następującą ofertę

 

  Oferta nr 04 –  BAXTER POLSKA Sp. z o.o.

                          ul. Kruczkowskiego 8

                          00-380 Warszawa   

 

 cena oferty brutto:                                                                                                                      9.342,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena oferty (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

60,00

20,00

20,00

100,00

…….

…………………..

……………………..

……………….

……………….

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

10.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.10 następującą ofertę

 

Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

 cena oferty brutto:                                                                                                                      38.853,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena ofery (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

52,43

20,00

20,00

92,43

02

54,47

20,00

20,00

94,47

05

60,00

20,00

20,00

100,00

07

52,16

20,00

20,00

92,16

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

11.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.11 następującą ofertę :

 

Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.)

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      92.778,53  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena ofery (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                           

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

58,41

20,00

20,00

98,41

05

60,00

20,00

20,00

100,00

07

58,83

20,00

20,00

98,83

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/02/20  może być zawarta od  29-06-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 29-06-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem