Sulęcin 03-06-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1706, 1715/ AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/02/20,  dostawę leków różnych  w rozbiciu na 11 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków antybiotyków  w   rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AP/ZP/02/20   

w dniu: 02-06-2020 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

1.      Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 32 BUPIWAKAINA SPINAL HEAVY 0,5% x 5 4ml ampułkę pakowaną w nie jałowe opakowanie pośrednie. Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie bardziej konkurencyjnych ofert dla szpitala, oraz nie ograniczy składania ofert dwóm producentom, co pozwoli wyłonić najlepszą ofertę dla szpitala. Dopuszczenie spowoduje również brak ograniczeń w  dostępności leku w momencie braku na rynku jednego z nich co miało miejsce w ostatnim czasie?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Czy Zamawiający wymaga, aby w w pakiecie 1 pozycja 32, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem hiperbarycznym ?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

3.      Czy zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycji 5-8 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w dożylnym leczeniu bólu w okresie okołooperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej zgodnie z Chpl produktu oraz  zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskiego Towarzystwa Badania bólu ?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.      Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 10 pozycja 1 i 2 (Metamizolum natricum  inj.1 g / 2 ml - 2,5g 5ml  x 5 amp…..) można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Poltram, Tramadol hydrochloricum, roztwór do wstrzykiwań 0,5g/ml, przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu, oraz  zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskiego Towarzystwa Badania bólu ?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5.      Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z ChPl produktu, Poltram w w pakiecie 7 pozycja 64-65  można było mieszać w jednej strzykawce z produktem Pyralgina inj., przed podaniem pacjentowi, zgodnie z ChPl produktu, oraz  zgodnie z zaleceniami leczenia bólu 2019 opublikowane przez Polskiego Towarzystwa Badania bólu ?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

6.      Czy w pakiecie 8 pozycja 1-2 Zamawiający wymaga Ciprofloksacyny  inj. w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) i gdy lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki pochodzące od jednego producenta?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

7.      Czy zamawiający w pakiecie 8 pozycje  1-2 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?

  Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza monowodzian chlorowodorku, wodorosiarczan   
  i mleczan ciprofloksacyny.

 

 

 

 

Firma 2.

 

1)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  2,5ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 7 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

                  Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  2,5ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 7 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

                 Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza oba zapisy.

3)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  2,5ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 7  posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu                                         w temperaturze:

·        5 do 25 °C czy też

·        2-8°C oraz 25°C?

                  Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza oba zapisy.

4)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  2,5ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 7  posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza oba zapisy.

5)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  5 ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 6 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący substancji pomocniczych: kwasu benzenosulfonowego roztwór 32% w/v, woda do wstrzykiwań ?

                  Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

6)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  5 ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 6  posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący (całkowitego) okresu ważności – 24 miesiące czy 18 miesięcy?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza oba zapisy.

7)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  5 ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 6 posiadał w swojej charakterystyce zapis dotyczący okresu ważności po rozcieńczeniu                                           w temperaturze:

·        5 do 25 °C czy też

·        2-8°C oraz 25°C?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza oba zapisy.

8)     Czy zamawiający wymaga, aby produkt Cisatracurium  5 ml x 5 amp w Zad.1  - Leki różne  –poz. 6  posiadał w swojej charakterystyce zapis pozwalający na rozcieńczenie: do stężeń 0,1 do 2,0 mg/ml, czy stężenie 0,1 mg/ml?

     Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza oba zapisy.

     

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.