Sulęcin 02-06-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1703, 1704, 1705, 1715/ AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/02/20,  dostawę leków różnych  w rozbiciu na 11 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków antybiotyków  w   rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AP/ZP/02/20   

w dniu: 01-06-2020 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

1.      Dotyczy pakietu nr 1, poz. 54, czy zamawiający dopuści wycenę Ultiva, 1 mg, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz,inf., 5 fiol w ilosci5 op.?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Dotyczy pakietu nr 1, poz. 55, czy Zamawiający dopuści wycenę Ultiva, 2 mg, prosz.d/sp.roztw.d/wstrz,inf., 5 fiol w ilości 5 op.?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

3.      Dotyczy pakietu nr 2, poz. 112, czy zamawiający dopusci wycenę postac kaps.dojelit.twarde, 28 szt?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.      Dotyczy pakietu nr 3, poz.39, czy zamawiający dopusci wycene Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g w ilości 117 op.?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5.      Dotyczy pakietu nr 1, poz. 65, czy Zamawiający wykreśli pozycje z pakietu Theophyllinum Baxter, 1,2 mg/ml, roztw.d/infuz., 250 ml – Koniec produkcji.

     Odpowiadamy: Zamawiający udzielił odpowiedzi w poprzednich pytaniach (zamiana na  

     theophyllinum w amp. lub podanie ostatniej ceny)

Firma 2.

 

1.      Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 1 pozycji 22 (Flumazenil 100 mcg/ml/5 ml x 5 ml), 57 (Rocuronium 50mg/5 ml x 10 fiolek), 72 (Vaminolact 100 ml inj. Doż.) do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

      Odpowiadamy: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pa pakiecie 1 pozycji 40 (Ondansetron 2mg/ml x 5 amp) stężenia 4 mg w 2 ml i wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

      Odpowiadamy: Zgodnie z zapisami SIWZ.

3.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pa pakiecie 1 pozycji 69 produktu leczniczego Supliven zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

      Odpowiadamy: Zgodnie z zapisami SIWZ.

4.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 1, 2, 3, 4, produktów w opakowaniu typu KabiPac /KabiClear z dwoma jałowymi portami oznaczonymi strzałkami i wyłączenie tych pozycji (1, 2, 3, 4, ) oraz pozycji 10 (Mini Spike - przyrząd do rozpuszczania leków) do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

      Odpowiadamy: Zgodnie z zapisami SIWZ.

5.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 6 i 8 (Lignocainum 2% 2 ml x 10 amp i Lignocainum 1% 2 ml x 10 amp) produktów odpowiednio Lidocaine  2 % i Lidocaine 1 % w ampułkach 5 ml co daje zamawiającemu większą korzyść w ilości produktu leczniczego oraz pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

      Odpowiadamy: Zgodnie z zapisami SIWZ.

6.      Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 5 pozycji 22 produktu leczniczego Supliven zawierającego zestaw pierwiastków śladowych charakteryzujących się zmodyfikowaną ilością selenu, manganu i miedzi oraz zawartością cynku zgodną z rekomendacjami międzynarodowych towarzystw ASPEN oraz ESPEN?

      Odpowiadamy: Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Firma 3.

 

1.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5 w pozycji 1,2,3,4,5,9,10 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

·       zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

·       redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

·       worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

·       koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek

·       składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

       Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

2.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 5 w pozycji 16 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, ponieważ:

·       Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%

·       Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej.

·       Mannitol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu.

·       Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji 

·       Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

3.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 w pozycji 1,2,3,4,5,6,7,10 preparatów o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

·       zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta

·       redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów

·       worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione  przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

·       koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek

·       składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

4.     Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 6 w pozycji 8 i 9 preparatu Plasmalyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l.  Produkt opakowany jest w  worek Viaflo.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 4.

 

Pytanie do Zadania nr 2/6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2/6 wymaga dostarczania płynów infuzyjnych w bezpiecznych opakowaniach Ecoflac Plus które jest efektywną barierą mikrobiologiczną podczas ekspozycji na mikrobiologiczne obciążenie wynoszące 103 do 104 cfu na m3 sporów B.subtilis ( Raport ekspercki DMT 2015-015 ).

 Powietrze resztkowe w pojemniku Ecoflac plus jest wystarczające aby umożliwić całkowite opróżnienie się butelki bez odpowietrzania linii infuzyjnej zgodne z zapisami Rezolucji Komitetu Ministrów CM/RESAP(2011)1 oraz Rezolucji CM/RES(2016)2, zgodnie z którymi opakowanie z lekiem gotowym musi spełniać wymogi pracy w systemie zamkniętym (ściany samozapadające się, 2 niezależne porty, brak konieczności napowietrzania, objętość rezydualna mniejsza niż 5%). Materiały dołączono.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający  wymaga pozycjach nr 8 i 9 płynu  wieloelektrolitowego w pełni zbilansowanego, który jest wolny od zaburzających krzepnięcie antykoagulantów, które obniżają poziom zjonizowanego wapnia we krwi buforowanego octanami i jabłczanami zapewniającymi równowagę kwasowo-zasadową?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.