Sulęcin 02-06-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1689, 1693, 1697, 1698 1699, 1702/ AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/02/20,  dostawę leków różnych  w rozbiciu na 11 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz.1843  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków antybiotyków  w   rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AP/ZP/02/20   

w dniach: 29-05-2020 r. - 01-06-2020 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od daty zareklamowania przez Zamawiającego” na „…od momentu uznania reklamacji.”

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

3.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

 

1. Strony  ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz następującej wysokości:

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

b) za zwłokę w wykonaniu umowy 0,2% wartości brutto niewykonanej w terminie   części dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie  części dostawy.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

Firma 2.

 

Z uwagi na aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną  oraz podejmowane działania dotyczących bezpieczeństwa pracowników firmy, w tym wskazanie na zdalne wykonywanie pracy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje poprzez rozszerzenie postępowania o możliwość złożenia oferty z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego i złożenie przetargu w postaci elektronicznej ?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

Firma 3.

 

1.      Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek,  kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel. i odwrotnie)?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

3.      Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki,  i odwrotnie?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.      Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 4.

 

1.      Dotyczy Zadania 2, poz.70, czy Zamawiający dopuści wycenę Adeksa,  50 mg, tabl., 30 szt?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Dotyczy Zadania 3, poz 33, czy zamawiający dopuści wycenę Glukoza prosz.d/sp.roztw.dou, prosz. doustn., 75 g,toreb.?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

3.      Dotyczy Zadania  3,  poz. 69, czy Zamawiający dopuści wycenę Panthenol, pianka, 150 ml w ilości 10 op.? (Brak na rynku Panthenol 130 g. aer)?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.      Dotyczy Zadania 3 nr 97, czy zamawiający dopuści wycenę Juvit D3, 20 000 j.m./ml, krople doustne, 10 ml?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5.      Dotyczy pakietu nr 1 poz. 65. Czy ze względu na brak produkcji  Theophyllinum 1,2 mg/ml, roztw.d/inf,250 ml  Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  Teofiliny w formie 200mg/10ml x5 ampułek, w łącznej ilości 4 opakowań, aby ilość substancji była zgodna z SIWZ lub w innej ilości wskazanej przez Państwa? Dane rynkowe pokazują, że cena miligrama teofiliny w formie 200mg/10ml x5 amp. jest nawet dwa razy niższa niż w formie 300mg/250ml x 1 szt. Poza tym forma ta nie zawiera glukozy, dzięki czemu jest neutralna dla chorych na cukrzycę, a mniejsza objętość pozwala na podanie 200mg teofiliny nawet w ciągu 6 minut. Jeśli inna ilośc prosimy wskazać jaka wycenić.

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

6.      Dotyczy pakietu nr 1 poz. 26. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Terlipressini acetas EVER Phar,0,2mg/ml;5ml,inj,5f. Pozwoli to złożyc korzystniejszą ofertę.

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

7.      Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

     Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

8.      Dotyczy Zadania nr 1, poz. 14, czy zamawiający dopuści wycenę Dexmedetomidine Kalceks,100mcg/ml;2ml,konc.d/s.r.d/inf, 5amp w ilości 2 op.?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

9.      Dotyczy Zadania nr 1, poz. 14, czy zamawiający dopuści wycenę Dexmedetomidine Ever Ph,100mcg/ml; 2ml,konc.d/s.r.d/inf, 5amp. w ilości 2 op.?

     Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

10.   Dotyczy pakietu nr 1 poz. 33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną? W przypadku zgody, proszę o podanie ilości opakowań, jaką należy wycenić.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

11.   Dotyczy pakietu nr 2 poz. 121. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

12.   Dotyczy pakietu nr 3 poz. 18. Czy Zamawiający dopuści  wycenę 19  opakowań preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

13.   Dotyczy pakietu nr 11 poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie i wycenę opakowania a 400g?

       Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

14.   Dotyczy zadania nr 1, poz. 6, czy Zamawiający dopuści wycenę Cisatracurium Kalceks, 2 mg/ml; 5ml,roztw.d/wst,infuz,5amp w ilości 50 op.?

       Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

15.   Dotyczy zadania nr 1, poz 7, czy zamawiający dopuści wycenę Cisatracurium Kalceks, 2 mg/ml; 2,5ml,roztw.d/wst,infuz,5amp w ilości 330 op.?

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 5.

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr. 3 poz. 88 w przedmiotowym postępowaniu:

1.      Czy zamawiający dopuści zaoferowanie ZinoDr. A , produkt równoważny pod względem składu i wskazań do stosowania?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr. 3 poz. 34 w przedmiotowym postępowaniu:

2.      Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie glukozy 75g o smaku cytrynowym - będącej dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w celu wykonania krzywej cukrowej? Surowiec stosowany do produkcji jest surowcem farmaceutycznym. Nie zawiera substancji barwiących ani innych dodatków, które wpływają na wchłanianie i metabolizm glukozy. Oferowany preparat, ze względu na walory smakowe zmniejsza uczucie nudności, znacznie ułatwiając wykonanie testu.

         Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 6.

 

1.      Czy Zamawiający w  pozycji  27 zadanie 1  dopuści Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki)x 5ml  z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu  do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia ( pacjenci z HIT ), stosowany  jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

       Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2.      Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml  pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?  

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.