`Sulęcin dnia 15 -05-2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/01/20

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych )  o wartości do 214 tys. Euro, na dostawę środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 27-04-2020 r. zostały złożone 4 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

 

zad. 1/2A - 22.791,18 zł.

zad. 2/2B - 41.015,86 zł.

zad. 3/2C - 87.799,66 zł.

 

 

3

 

Magazyn Czystości Marlena Kopij

ul. Zacisze 20, 65-775 Zielona Góra

 

  zad. 1/2A - 18.369,31 zł.

  zad. 3/2C - 85.734,44 zł.

 

4

 

PPHU DAFI Adam Łobodziński

ul. Kombatantów 1

15-110 Białystok

 

 

 zad. 3/2C - 113.101,70 zł.

 

5.

 

IMPEL DELIVERY S.A.

ul. Ślężna 118 , 53-111 Wrocław

Oddział w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 42,

65-364 Zielona Góra

 

 

 zad. 3/2C -  90.054,00  zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

 

 Oferta nr 01 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      22.791,18  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 88,36 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

48,36

20,00

20,00

88,36

02

60,00

10,00

10,00

80,00

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca..

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/01/20  może być zawarta od  21-05-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 21-05-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

 

 Oferta nr 01 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      41.015,86  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

------

---------------

-----------------

---------------

----------------

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca..

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/01/20  może być zawarta od  21/-05-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 21-05-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

 

 Oferta nr 01 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      87.799,66  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 98,59 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

58,59

20,00

20,00

98,59

02

60,00

10,00

10,00

80,00

03

45,48

13,33

20,00

78,81

04

57,12

20,00

20,00

97,12

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/01/20  może być zawarta od  21-05-2020 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 21-05-2020 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem