Sulęcin 17-03-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 921 / AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/01/20,  dostawę rękawic zabiegowych w rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

rękawic zabiegowych  w rozbiciu na 4  odrębne zadania.:   AP/ZP/01/20  

w dniu: 16-03-2020 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

Pytanie nr 1 – dotyczy SIWZ

Wnosimy o zmianę postanowień SIWZ i dopuszczenie składania ofert w postaci elektronicznej, stosownie do postanowień art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843, ze zm.)

Odpowiadamy:  Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pytanie nr 2 – dotyczy zad.4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS–XL, po 100 sztuk w opakowaniu, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N oraz po starzeniu min. 8 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2,  odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zgodnie z EN 16523-1, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15  substancji cytostatycznych). Rękawice wolne od ftalanów (potwierdzone przez producenta), rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu.

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD (Dyrektywa Medyczna 93/42/EEC Class I) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425  dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostycznie i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 & EN 374-4 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), ASTM D 6978-05 (lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony), EN ISO 374-5 & ASTM F 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Pytanie nr 3 – dotyczy zad.4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rękawice diagnostyczne, syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor zielony (miętowy), mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk z przeliczeniem ilości, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne na palcu 0.11 mm na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06-0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 8.5 N oraz po starzeniu min. 7 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.0.

Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 15 substancji chemicznych), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 11  substancji cytostatycznych).

Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z prawodawstwem europejskim 1935/2004 (WE) & 2023/2006 (WE), normatywne, fabrycznie oznakowane na opakowaniu.

Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowane: zgodność z MDD (Dyrektywa Medyczna 93/42/EEC Class I) i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425  dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostycznie i ochronne, zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 & EN 374-4 (lista substancji chemicznych wraz z poziomem odporności (level) oraz % degradacji), ASTM D 6978-05 (lista substancji cytostatycznych wraz z czasem ochrony), EN ISO 374-5 & ASTM F 1671 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowany fabrycznie wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe a’100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie wyposażone w 3 bigi – pionowe załamania w okienku perforacji – umożliwiające „uchylenie” okienka, bez konieczności otwarcia go w całości, nie wpływające na łatwość otwierania opakowania - rozwiązanie wpływające na ograniczenie zjawiska kontaminacji?.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.):

  1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ we wszystkich miejscach, gdzie wskazano:

      Jest:

1.      termin składania ofert: 18-03-2020 r. godz.10:00

2.      termin składania ofert: 18-03-2020 r. godz.12:00

            Zmienia na:

1.       termin składania ofert: 20-03-2020 r. godz.10:00

2.      termin składania ofert:  20-03-2020 r. godz.12:00

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.