Sulęcin 17-03-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 917, 920 / AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/01/20,  dostawę rękawic zabiegowych      w rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843 z późn. zm) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

rękawic zabiegowych  w rozbiciu na 4  odrębne zadania.:   AP/ZP/01/20  

w dniu: 16-03-2020 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

Zad.4/2D, poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane lub polimeryzowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,06 +/- 0,01 mm, AQL 1,5. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 bez przebicia przez 240 min. wg. ASTM D 6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: thiurams, phathalate, thiazole and MBT - potwierdzone deklaracją producenta. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje SIWZ.

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a’200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza

3. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego zadania. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert i tym samym zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ

 

Firma 2.

Zadanie 2/2B poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych dla osób z alergią typu I i IV, produkowane bez zawartości akceleratorów, chloru i innych substancji mogących powodować podrażnienia skórne (nadruk na opakowaniu), z dodatkową wewnętrzną powłoką (nadruk na opakowaniu), zielone, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL max 1.5. Testowane dermatologicznie potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Rękawice zgodne z normami: EN 455, EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 – fabrycznie oznakowana na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1 : min. 3 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B. Przebadane wg ASTM D6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska pozostałych rękawic w opakowaniu; opakowanie po 200 sztuk.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2/2B poz.2

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości na palcu min. 0,09mm oraz korzystniejszym poziomie AQL tj. 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu).

Zamawiający dopuszcza.

 

2. Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG.  W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425. Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono  na normę równoważną EN 16523-1.  W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.