Sulęcin 17-03-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 907 / AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/01/20,  dostawę rękawic zabiegowych      w rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843 z późn. zm) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

rękawic zabiegowych  w rozbiciu na 4  odrębne zadania.:   AP/ZP/01/20  

w dniu: 13-03-2020 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

Zadanie 1/2A, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zgodne z ASTM D3577, EN 455-1,2,3, ASTM F1671, EN 374-3. Dostępne w rozmiarach 6-9, w opakowaniu wewn. papier, zewn. foliowe?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1/2A, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm, rozciągliwość przed starzeniem 980%, AQL 0,65 potwierdzone badaniami wg EN 455-1,2 z jednostki notyfikowanej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie)- potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Pozbawione  DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe i nie składane na pół?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1/2A, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane,. Grubość ścianki na palcu 0,33±0,01mm,na dłoni 0,27±0,02mm, na mankiecie 0,22±0,01mm, długość min 278mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min 29N, po starzeniu min 27N- potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie: substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-1, metakrylanu metylu wg EN 374-3- poziom 2, mikroorganizmów zgodnie z EN 374-2, cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (min 5 na min. 3 poziomie odporności), pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia i nie składane na pół?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 1/2A, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z chirurgiczne, sterylne z dodatkiem żelu aloesowego, polimerowane obustronnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, kształt anatomiczny. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671; pozbawione tiuramów, MBT- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej dołączonymi do oferty. Zgodne z normą EN 374-1,2,3, - potwierdzone certyfikatem z jednostki notyfikowanej dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny kl. IIa oraz środek ochrony osobistej kat. III. Grubość pojedynczej ścianki  na palcu 0,18mm (+/-0,03), dłoni min 0,10 mankiecie min. 0,10mm, AQL 0,65 -potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki notyfikowanej. Rozciągliwość przed starzeniem 750%. Pakowane podwójnie  – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe i nie składane na pół?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3/2C, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, w kolorze chabrowym, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm,  na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie  oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami SafeDon?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 3/2C, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL  1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami SafeDon, pakowane po 250szt?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.