Sulęcin 13-03-2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 903 / AP/20

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/01/19,  dostawę rękawic zabiegowych      w rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019r.  poz.1843 z późn. zm) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

rękawic zabiegowych  w rozbiciu na 4  odrębne zadania.:   AP/ZP/01/20   

Zamawiający w trybie art. 38 ust.  4  ustawy zmienia zapis w zadania 2, załączniku 2B do SIWZ tj. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 zmienia zapis  w zadaniu 2, załącznik 2B  (opis przedmiotu zamówienia)  do SIWZ , w wierszu Lp.1 i 2 , w kolumnie ilość wprowadza następujące zmiany tj.

            Jest:

                  Lp. 1   kolumna,   ilość  500 opakowań.

                  Lp. 2   kolumna,   ilość  500 opakowań.   

            Zmienia na :

                  Lp. 1   kolumna,   ilość  2000 opakowań.

                  Lp. 2   kolumna,   ilość  2000 opakowań.   

 

Udzielone przez Zamawiającego zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.