Sulęcin dnia.  30-12-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/07/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 221 tys. Euro, na  świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.  W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 20-12-2019 r.  została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa

 

300.000,60 zł.

 

…….

 

……………………………

 

…………………..

 

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano  następującą ofertę :

 

  Oferta nr 01 –  GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

                          ul. Wołowska 9, 02-583 Warszawa   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      300.000,60  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejsza  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), czas reakcji serwisu (40%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                   

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  60%

Liczba pkt. w kryterium

Czas reakcji serwisu 40%

Liczba pkt w kryterium

 

Razem

01

60,00

40,00

………………

100,00

………..

………………

…………………..

………………….

………………

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/07/19  może być zawarta od  31-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 31-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem