Sulęcin dnia  20 -12-2019 r.

  

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/05/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 221 tys. Euro, na dostawę leków antybiotyków  w   rozbiciu na 7 odrębnych zadań., dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 05-12-2019 r. zostało złożonych 5 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Farmacol S.A.

ul. Szopienicka 77

40-431 Katowice

 

zad. nr.1 -  9.671,40 zł.

zad. nr.2 -  64.912,76 zł.

zad. nr.4 -  106.422,55 zł.

zad. nr.5 -  107.913,60 zł.

zad. nr.6 -  196.171,20 zł.

 

2.

 

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

 

zad. nr.1 -   9.622,80 zł.

zad. nr.4 -  58.142,01 zł.

 

3.

 

CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A.

ul. J.Kazimierza 16

01-248 Warszawa

 

zad. nr.7 -   50.725,44 zł.

 

4.

 

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

 

zad. nr.1 -  9.914,40 zł.

zad. nr.2 -  48.262,99 zł.

zad. nr.3 -  25.524,72 zł.

zad. nr.4 -  59.227,42 zł.

 

5.

 

Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

zad. nr.1 -    9.616,75 zł.

zad. nr.2 -  46.430,45 zł.

zad. nr.3 -  22.462,92 zł.

zad. nr.4 -  65.714,33 zł.

zad. nr.6-   32.653,81 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

    Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A. , ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      9.616,75  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

59,66

20,00

2,00

99,66

02

59,96

20,00

20,00

99,96

 04

58,20

20,00

20,00

98,20

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  27-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 27-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

      Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      46.430,45  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

42,92

20,00

20,00

82,92

04

57,72

20,00

20,00

97,72

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  27-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 27-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

      Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      22.462,92  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

52,80

20,00

20,000

92,80

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  27-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 27-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę:

 

      Oferta nr 02 –  ASCLEPIOS S.A.

                               ul. Hubska 44

                               50-502 Wrocław    

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      58.142,01  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

32,78

20,00

20,00

72,78

02

60,00

20,00

20,00

100,00

04

58,90

20,00

20,00

98,90

05

53,09

20,00

20,00

93,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  27-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 27-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5. Zadanie nr.5 – unieważniono, art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm. – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. – LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                           32.653,81  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

9,99

20,00

20,00

49,99

05

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  27-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 27-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

7.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.7 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A.

                           ul. J. Kazimierza 16

                           01-248 Warszawa  

 

cena oferty brutto:                                                                                                                           50.725,44  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/05/19  może być zawarta od  27-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 27-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

 

Z  poważaniem