Sulęcin 19-12-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 4622/ AS/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/07/19, na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520   AS/ZP/07/19.   

Zamawiający w trybie art. 38 ust.  4  ustawy zmienia zapis udzielonej odpowiedzi na zadane pytania do SIWZ tj. (Wyjaśnienia_II, nasz znak: SPZOZ-4583,4594/AS//19) :

 

Firma 1.

 

Pytanie nr 4

Dot. SIWZ pkt 10.3.1.5

Zamawiający w pkt jw. wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:

a) umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia wraz z informacja o terminie obowiązywania umowy .

Wnosimy o rezygnację z wymagania posiadania umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego na etapie składania ofert, gdyż wymaganie takiej umowy w momencie, w którym Wykonawcy nie mają pewności czy będą realizować dane zamówienie, jest nieuzasadnione oraz naraża Wykonawców niebędących producentem sprzętu na poniesienie niewspółmiernie dużych kosztów przy braku gwarancji uzyskania zamówienia.

Wykonawca niezależny od Producenta może przedłożyć taką umowę w terminie do 5 dni od podpisania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

b) umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy

Zwracamy uwagę, że w/w dokumenty są bezpłatnie dostępne na stronie producenta aparatu, tak więc wymaganie umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowani dokumentacją techniczną producenta jest bezzasadne.

Jest:

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył taką umowę w terminie 5 dni od podpisania umowy o udzieleniu przedmiotowego zamówienia publicznego.

Brak przedstawienia w/w dokumentu w wymienionym terminie będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

 

Zmienia  na:

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył taką umowę w terminie 5 dni od podpisania umowy o udzieleniu przedmiotowego zamówienia publicznego.

Brak przedstawienia w/w dokumentu w wymienionym terminie może  skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.