Sulęcin 17-12-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 4583, 4594/ AS/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/07/19, na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520   AS/ZP/07/19   

w dniu 16-12-2019 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie nr 1

Dot. SIWZ Rozdział 3 OPZ pkt 3.4 3.5 c) , Zał. nr 2A Modyfikacje

 

Zamawiający w  dokumentacji przetargowej wymaga:

- wykonania zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego (SIWZ  pkt 3.4, Zał. 2A Modyfikacje pkt 3) ;

- wykonania zalecanych przez producenta modyfikacji system (SIWZ  pkt 3.4, Zał. 2A Modyfikacje pkt 4) oraz

- dostawy materiałów do przeprowadzanych modyfikacji ((SIWZ  pkt 3.4,  ppkt c)

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga minimum 2 aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego w okresie trwania umowy.

 

Pytanie nr 2

Dot. SIWZ Dot. 10.3.1.6 tiret 2, Zał. 5 tiret 2

Zamawiający w SIWZ pkt 10.3.1.6 tiret wymaga posiadania przez Wykonawcę funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych za pomoc aplikacji na konsoli operatorskiej.

Wskazujemy, iż ww. aplikacja jest rozwiązaniem stosowanym przez producenta, który jest jedynym właścicielem oprogramowania, a co za tym idzie umieszczenie tak brzmiącego zapisu w treści specyfikacji wskazuje na możliwość złożenia oferty tylko przez jeden podmiot, producenta urządzenia.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w trosce o zachowanie zasady konkurencyjności w niniejszym przetargu, Zamawiający umożliwi wezwanie pracowników serwisu  za pomocą wiadomości  e-mail, faksu lub połączenia telefonicznego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza możliwość wezwanie pracowników serwisu  za pomocą wiadomości  e-mail, faksu lub połączenia telefonicznego.

 

Pytanie nr 3

Dot. Zał. 5

Zamawiający w SIWZ w Zał. 5 wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż posiada dokumenty potwierdzające możliwość wykonania

- zdalnego diagnozowania uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawę oprogramowania tomografu komputerowego Optima CT 520

-funkcji umożliwiającej natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych za pomocą aplikacji na konsoli operatorskiej (…).

W zakresie tiretu 2 wnosimy o umożliwienie wezwania pracowników serwisu  za pomocą wiadomości  e-mail, faksu lub połączenia telefonicznego jak w pytaniu nr 2. 

Ponadto wskazujemy, iż wymienione przez Zamawiającego dokumenty nie figurują w wykazie dokumentów jakich może Zamawiający żądać od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego.

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z przedstawienia Zał. Nr 5 i dostarczenia wskazanych w nim dokumentów jako niezgodnych z ww. Rozporządzeniem. 

Odpowiadamy: Zamawiający rezygnuje z wymaganego załącznika nr 5, ale utrzymuje wymóg zdalnej diagnostyki, zgodnie z załącznikiem 2A do SIWZ.

 

Pytanie nr 4

Dot. SIWZ pkt 10.3.1.5

Zamawiający w pkt jw. wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów:

a) umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia wraz z informacja o terminie obowiązywania umowy .

Wnosimy o rezygnację z wymagania posiadania umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego na etapie składania ofert, gdyż wymaganie takiej umowy w momencie, w którym Wykonawcy nie mają pewności czy będą realizować dane zamówienie, jest nieuzasadnione oraz naraża Wykonawców niebędących producentem sprzętu na poniesienie niewspółmiernie dużych kosztów przy braku gwarancji uzyskania zamówienia.

Wykonawca niezależny od Producenta może przedłożyć taką umowę w terminie do 5 dni od podpisania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

b) umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy

Zwracamy uwagę, że w/w dokumenty są bezpłatnie dostępne na stronie producenta aparatu, tak więc wymaganie umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowani dokumentacją techniczną producenta jest bezzasadne.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca przedłożył taką umowę w terminie 5 dni od podpisania umowy o udzieleniu przedmiotowego zamówienia publicznego.

Brak przedstawienia w/w dokumentu w wymienionym terminie będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

 

Pytanie nr 5

Dot. SIWZ pkt 8 ppkt. 8.1

Wnosimy o wykreślenie ww. pkt SIWZ. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest dostawa urządzenia, a świadczenie usług serwisowych.

Jednocześnie wskazujemy, iż w dokumentacji Zamawiający kilkukrotnie wskazuje omyłkowo, iż przedmiot zamówienia dotyczy dostawy. Wnosimy o poprawienie ww. zapisów.

Odpowiadamy: Zamawiający wykreśla z SIWZ  pkt 8 ppkt 8.1.

 

Firma 2.

 

Pytanie 1 dotyczy pkt 10 ppkt. 10.3.1.5.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z warunków postępowania oświadczenia o posiadaniu przez wykonawcę umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia wraz z informacją o terminie obowiązywania umowy - dotyczy Wykonawcy niebędącego autoryzowanym serwisantem wytwórcy,

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Pytanie 2 dotyczy pkt 26 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z warunków postępowania wykonania zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga minimum 2 aktualizacji software’u systemowego

i aplikacyjnego w okresie trwania umowy.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.