Sulęcin 17-12-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 4531/ AS/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/07/19, na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: na świadczenie usług serwisowych w zakresie napraw i przeglądów tomografu komputerowego Optima CT520   AS/ZP/07/19   

w dniu 13-12-2019 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1.     Zwracamy się z prośbą o podanie numeru seryjnego oraz modelu stacji AW.

       Odpowiadamy: Zamawiający  zmienia zapis i  wykreśla stację AW w zał.2 (omyłka pisarska).

 

2.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie przy świadczeniu usług serwisowych części fabrycznie regenerowanaych, dopuszczonych przez producenta, w przypadku braku części nowych. W okresie 36 miesięcy może wystąpić konieczność zastosowania takich części; z wyłączeniem lampy RTG.

       Odpowiadamy: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie przy świadczeniu usług  
       serwisowych części fabrycznie regenerowanych
.

 

3.     Zał. 2A Modyfikacje pkt 4: „Bezpłatna integracja z systemami informatycznymi IT pracujących na rzecz SPZOZ w Sulęcinie”. Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający będzie wymagał integracji z systemem informatycznym. Wszelkie informacje w tym np. o nastawach prądowo napięciowych czy o dawce, przekazywane są przez aparat w formie DICOM w DICOM tagach. System szpitalny powinien być w stanie odczytać te dane na podstawie DICOM Conformance Statment. Aparaty GE Healthcare w odpowiednich DICOM tagach, zgodnych z DICOM Conformance Statment, podają różne informacje a systemy szpitalne je odczytują. Czy Zamawiającemu chodzi o udostępnienie tych informacji tylko po stronie aparatu (bez ingerencji w szpitalne systemy) dla dostawcy usług informatycznych dla szpitala? Odpowiedź przecząca może się wiązać ze znacznym podwyższeniem wartości kontraktu serwisowego i będzie wymagać od Wykonawców wystąpienia po osobną ofertę na integrację z posiadanym lub w przyszłości posiadanym systemem informatycznym.

      Odpowiadamy: Zamawiającemu chodzi o udostępnienie tych informacji tylko po stronie aparatu (bez
      ingerencji w szpitalne systemy) dla dostawcy usług informatycznych dla szpitala
.

 

4.     Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę tabeli z zał. 2 Formularz cenowy. Zmiana taka jest zgodna z informacjami zawartymi w zał. 1 Formularz ofertowy, czyli zakłada jedną kwotę na wykonanie całości zamówienia.

Było:

L.p.

Nazwa

J.m.

Ilość

Ryczałtowa cena jednostkowa brutto / cena jednostkowa brutto za miesiąc

Stawka podatku VAT%

Ryczałtowa cena brutto usługi za okres 36 miesięcy / cena brutto

1.

2

3

4

5

6

7*

1.

Aparatura:

m-c

36

 

 

 

Tomograf komputerowy (komplet) producent: GE Medical Systems typ: OPTIMA CT520 o nr seryjnym CBARG1700081HM 

Stacja AV ,konsola operatorska producent: GE Medical Systems

2.

Lampa RTG fabrycznie nowa

szt.

1

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

             

Jest:

L.p.

Nazwa

J.m.

Ilość

Ryczałtowa cena jednostkowa brutto / cena jednostkowa brutto za miesiąc

Stawka podatku VAT%

Ryczałtowa cena brutto usługi za okres 36 miesięcy / cena brutto

1.

2

3

4

5

6

7*

1.

Aparatura:

m-c

36

 

 

 

Tomograf komputerowy (komplet) producent: GE Medical Systems typ: OPTIMA CT520 o nr seryjnym CBARG1700081HM 

Konsola operatorska producent: GE Medical Systems

Przeglądy, praca inżynierów serwisowych bez ograniczeń, wymiana wszystkich części w tym lampy RTG na fabrycznie nową.

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wprowadza zmiany w tabeli załącznika 2 Formularzu cenowym na w/w.

 

5.     Par. 4 pkt.12

Brzmienie postanowienia nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowane została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. W związku z tym, prosimy o rozważenie dodania treści precyzującej w/w okoliczności, który odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy: „Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a)  niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b) mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c)  samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d)  jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.).”

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

6.     par. 7 ust. 8

Zwracamy uwagę, że regulacja dotycząca ochrony danych osobowych nakazuje organowi zweryfikować, który podmiot ponosi odpowiedzialność za naruszenie. W sytuacji, gdyby wykonawca ponosił odpowiedzialność za naruszenie przepisów to wykonawca dostanie karę odpowiadającą naruszeniu. Tym samym Zamawiający zostaje obciążony przez organ karą dotyczącą swojego naruszenie i w tej sytuacji ryzyko związane z naruszeniem zamawiającego nie może być przerzucane na wykonawcę. Proponujemy wykreślenie postanowienia.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

7.     Par. 9 ust. 3

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron, tym bardziej w sytuacji, gdy jest dodatkowo powiązane obarczone obowiązkiem zapłaty kary umownej. Mając na względzie, że przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy. Proponujemy, aby przed rozwiązaniem w każdym przypadku Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu. Proponujemy zatem modyfikację zapisu: „Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno każdorazowo zostać poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia Zamawiający od umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie.” Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Dodatkowo, w celu zachowania równości stron proponujemy dodanie terminu, w którym zamawiający może wypowiedzieć umowę od powzięcia informacji „Rozwiązanie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, określonej w umowie uprawniającej do skorzystania  z tego uprawnienia.”

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.):

  1. Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ we wszystkich miejscach, gdzie wskazano:

      Jest:

1.      termin składania ofert: 18-12-2019 r. godz.10:00

2.      termin składania ofert: 18-12-2019 r. godz.12:00

            Zmienia na:

1.       termin składania ofert: 20-12-2019 r. godz.10:00

2.      termin składania ofert:  20-12-2019 r. godz.12:00

 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

 

Z poważaniem.