Sulęcin dnia 17-12-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/06/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 221 tys. Euro, na dostawę  sprzętu jednorazowego użytku w rozbiciu na 6 odrębnych zadań, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 06-12-2019 r. zostały złożone 4 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

MEDOX PRO Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin

 

zad.6 – 42.933,24 zł.

 

2.

 

ZARYS INTERNATIONAL GROUP  Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

 

zad.1 – 73.491,25 zł.

zad.3 -  118.355,31 zł.

 

3.

 

eMtiM Marek Mazurkiewicz

ul. A. Struga 85/5, 41-800 Zabrze

 

zad.2 -  46.499,55 zł.

zad.5 – 37.640,70 zł.

 

4.

 

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.

ul.Równinna 25, 87-100 Toruń

 

zad.4 -  49.094,64 zł.

 

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

  Oferta nr 02 –  ZARYS INTERNATIONAL GROUP  Sp. z o.o. Sp.k.

                          ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      73.491,25  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                   

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

---

------------

--------------------

-----------------------

----------------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/18  może być zawarta od  18-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 18-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

  Oferta nr 03 –  eMtiM Marek Mazurkiewicz

                           ul. A. Struga 85/5, 41-800 Zabrze   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      46.499,55  zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

----------

-----------------

--------------------

-----------------

-----------------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/19  może być zawarta od  18-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 18-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 02 –  ZARYS INTERNATIONAL GROUP  Sp. z o.o. Sp.k.

                          ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      118.355,31  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

-----

--------------

---------------

---------------

---------------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/19  może być zawarta od  18-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 18-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4  następującą ofertę:

 

  Oferta nr 04 –  SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.

                            ul. Równinna 25, 87-100 Toruń   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      49.094,64  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

60,00

20,00

20,00

100,00

--------

----------------

---------------

----------

----------------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/19  może być zawarta od  18-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 18-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  eMtiM Marek Mazurkiewicz

                           ul. A. Struga 85/5, 41-800 Zabrze   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      37.640,70  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

……

…………

………………

………………

…………….

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/19  może być zawarta od  18-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 18-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 01 –  MEDOX PRO Sp. z o.o. Sp.k.

                            ul. Grodzka 20/4, 70-560 Szczecin   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      42.933,24  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

--------

---------------

-----------

----------------

----------------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/19  może być zawarta od  18-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 18-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem