Sulęcin 04-12-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 4368/ AS/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/06/19,  dostawę sprzętu jednorazowego użytku w rozbiciu na 6 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

sprzętu jednorazowego użytku w rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AS/ZP/06/19   

w dniu 03-12-2019 r., wpłynęło   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2  ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pakiet nr 6 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 16 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?  

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Pakiet nr 6 poz. 1.

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty ?  Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiadamy. Zgodnie z SIWZ.

 

Pakiet nr 6 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii, z port do odsysania z zatyczką, objętość oddechowa 50-1000ml? Pragniemy zaznaczyć, iż objętość oddechowa jest 1000 ml jest wartością powyżej objętości oddechowej dorosłego człowieka. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiadamy. Zamawiający dopuszcza.

 

Pakiet nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci i jedną membraną, o przestrzeni martwej 77ml, o skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%,objętość oddechowa 150 -1500ml, obudowa przeźroczysta, masa 24g, skuteczności nawilżania 38,6 mg/l H20 przy Vt=500ml, port kapno z koreczkiem, bez informacji na obwodzie filtra o objętości oddechowej i tygodniowego harmonogramu do zaznaczania dnia wymiany filtra, gdyż filtry należy wymieniać codziennie, co 24h?

Odpowiadamy. Zgodnie z SIWZ.

 

Pakiet nr 6 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr mechaniczno-elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o przestrzeni martwej 55ml, o skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej >99,9999% oraz skuteczności filtracji wirusowej >99,999%,objętość oddechowa 150 – 1500ml, masa 35,6g, skuteczności nawilżania 37mg/l H20 przy Vt=500ml , port kapno z wkręcanym koreczkiem?

Odpowiadamy. Zgodnie z SIWZ.

 

Pakiet nr 6 poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny przedłużacz obwodu oddechowego o długości rozciągliwej w zakresie 7 - 15cm?

Odpowiadamy. Zgodnie z SIWZ.

 

 

 

Pakiet nr 6 poz. 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski krtaniowe w rozmiarze 3, 4, 5 ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiadamy. Zgodnie z SIWZ.

 

Pakiet nr 6 poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważne maski krtaniowe w rozmiarze 2,5, 3, 4, 5 ?  Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Odpowiadamy. Zgodnie z SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.