Sulęcin 03-12-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 4321, 4346/ AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/05/19,  dostawę leków antybiotyków w rozbiciu na 7 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków antybiotyków  w   rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AP/ZP/05/19   

w dniu: 02-12-2019 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 poz. 15 w przedmiotowym postępowaniu:

1.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w identycznym łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps;?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

2.   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

3.   Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu)?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wymaga.

 

  1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wymaga.

 

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 poz. 16 w przedmiotowym postępowaniu:

5.   Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu)?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wymaga.

 

6.   Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zawierającego liofilizowane, żywe kultury bakterii probiotycznych?

Odpowiadamy: Zamawiający nie wymaga.

 

  1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy?               

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga.

 

Firma 2.

 

1.     Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wymaga opakowania bezpiecznego z dwoma niezależnymi, różnej wielkości sterylnymi portami przed pierwszym użyciem, z zabezpieczeniem ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji? Zapis dotyczący jałowości portów powinien być potwierdzony zapisem w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

2.     Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 2 pozycji 6 podpozycji 3 (Clindamycinum, 0,3g / 2ml amp x 5 amp.) co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskania korzystniejszej ceny?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

3.     Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 2 pozycji 9 (Linezolid) w opakowaniu typu KabiPac i wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskania korzystniejszej ceny?

 Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza opakowanie typu KabiPac, zamawiający utrzymuje  zapis SIWZ z umiejscowieniem leku w przedmiotowym pakiecie.

 

4.     Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 4 pozycji 9 (Propofol) w opakowaniu typu ampułka i wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskania korzystniejszej ceny?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza opakowanie typu KabiPac, zamawiający utrzymuje  zapis SIWZ z umiejscowieniem leku w przedmiotowym pakiecie.

 

5.     Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 6 pozycji 1 (Meropenem) do osobnego pakietu co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości oferentów i uzyskania korzystniejszej ceny?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis  SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.