Sulęcin dnia.  27-11-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/05/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych )  o wartości do 221 tys. Euro, na dostawę  miału węgla kamiennego   A II    ton  125, dla SPZOZ w Sulęcinie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 06-11-2019 r. zostały złożone 2 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "DOMEX"

 L.Sembratowicz, H.Szydlik,  Sp.j

ul. Wojska Polskiego 10, 69-200 Sulęcin

 

57.502,50 zł.

 

2.

 

"WĘGLOPASZ" Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6

60-648 Poznań

 

57.656,25 zł.

 

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano  następującą ofertę :

 

  Oferta nr 01 –  Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe "DOMEX"

                          L.Sembratowicz, H.Szydlik,  Sp.j

                         ul. Wojska Polskiego 10, 69-200 Sulęcin   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      57.502,50  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejsza  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                   

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

02

59,84

20,00

20,00

99,84

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/05/19  może być zawarta od  03-12-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 03-12-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem