Sulęcin dnia 01 -10-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/04/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art.10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych )  o wartości do 221 tys. euro, na usługę odbioru  i transportu odpadów medycznych wraz z przekazaniem ich do unieszkodliwienia, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 13-09-2019 r., została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

1.

 

Vincomed Jacek Komorowski

ul. Rzeźniczaka   23B/8U

65-001 Zielona Góra

 

 

128.428,42  zł.

 

----------

 

------------------------------------------------------------------

 

--------------------------

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano następującą ofertę :

 

 

 Oferta nr 01 –  Vincomed Jacek Komorowski

                          ul. Rzeźniczaka 23B/8U , 65-001 Zielona Góra   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      128.428,42  

Uzasadnienie wyboru:   Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena (60%), warunki płatności (40%), 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  

60%

Liczba pkt. w kryterium

Warunki płatności 40%

Liczba pkt. w kryterium

 

Razem

01

60,00

40,00

----------------------

100,00

 

 

 

 

 

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/04/19  może być zawarta od  02-10-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 02-10-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem