Sulęcin 14-08-2019 r.

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 2961, 2962,2963,2964 / AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/05/19,  dostawę materiałów opatrunkowych w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

Materiałów opatrunkowych w   rozbiciu na 14 odrębnych zadań.:   AP/ZP/05/19   

w dniu: 14-08-2019r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Czy w zadaniu nr 3 nie pojawił się błąd w kolumnie z zapotrzebowaniem – wpisane jest „sztuki” a prawdopodobnie powinny być „opakowania”.

Odpowiadamy: Zamawiający w zad.3  popełnił błąd pisarski, w kolumnie zapotrzebowania prawidłowo powinno  być „opakowania”.

 

Firma 2.

 

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 15-16

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, pozycja 18

Zwracamy się z prośba o odstąpienie od wymogu, aby podkład ginekologiczny posiadał możliwość poddawania procesowi sterylizacji.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, pozycja 17-18

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopustu podkład w rozmiarze 34x8cm pakowany a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem papieru wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

 

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem akrylowym?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 1m dla swobodnego przycięcia według potrzeb Zamawiającego?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 19-21

Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m, w stanie rozciągniętym?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga oferty na  25m w stanie rozciągniętym.

Zadanie 2, pozycja 19-21

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 19-21

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 26

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 31-32

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię z nieprzylepnymi aplikatorami?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 30x36cm lub 30x22cm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 30x22cm lub 20x26cm?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 4

Czy Zamawiający dopuści gaziki 4 warstwowe?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 3.

 

     Zadanie 1 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści  pieluchomajtki o minimalnej chłonności odpowiednio dla rozmiarów: S- 1500g, M-2200g, L- 2500g, XL - 2500g?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Pytanie dot. projektu umowy:

1.      Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

      Odpowiadamy: Terminy podane w umowie odnoszą się do dni kalendarzowych.

2.      Jakie konkretnie naruszenie warunków umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy? Zgodnie z § 3 ust. 12.

      Odpowiadamy: Zamawiający będzie uważał za uprawnienie w razie nie wykonania lub

       nienależytego wykonania umowy.

3.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 12 wzoru umowy i dopisanie słów: „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania warunków umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

4.      Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

 

Firma 4.

 

1.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zad. 11, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, pakowane a’88 , z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zad. 11, pozycja: 4):): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

3.     Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zad. 11, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga przedłożenia kart produktowych / technicznych, które będą jawne dla zamawiającego. Nie wymaga udostępniania innym Wykonawcom.

 

4.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zad. 11, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych:

·        o chłonności co najmniej 1750g wg normy ISO 11948-1;

·        z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

·        z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

·        w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

·        posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

·        z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

·        posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

·        posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

·        o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 56cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 96cm?

Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

5.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zad. 11, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dorosłych:

·        o chłonności co najmniej 2400g wg normy ISO 11948-1;

·        z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

·        z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

·        w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

·        posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

·        z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

·        posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

·        posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

·        o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 73cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 130cm?

Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

6.     Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zad. 11, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dorosłych:

·        o chłonności co najmniej 2750g wg normy ISO 11948-1;

·        z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które wraz z elastycznymi przylepco-rzepami odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza;

·        z czterema elastycznymi, wielokrotnego użytku przylepcorzepami;

·        w 100% oddychające na całej powierzchni wyrobu;

·        posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu;

·        z falbankami wewnętrznymi skierowanymi do wewnątrz, które unoszą się tworząc rynnę kierującą mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji (taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu);

·        posiadające anatomiczny kształt oraz pojedynczy wskaźnik chłonności (żółty pasek zmieniający barwę pod wpływem moczu), umiejscowiony na środku zewnętrznej części wkładu chłonnego, który tak samo dobrze informuje o zapełnieniu pieluchomajtki jak podwójny;

·        posiadające system szybkiego wchłaniania, który utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta;

·        o rekomendowanej dolnej granicy obwodu na poziomie 92cm i maksymalnym obwodzie na poziomie co najmniej 160cm?

Należy nadmienić, że zbiór wymogów zawartych w SIWZ dopuszcza do postepowania wyłącznie produkty jednej firmy. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy. Taka sytuacja negatywnie wpływa na budżet finansowy Zamawiającego.

 Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem.