Sulęcin dnia 08 -08-2019 r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/04/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 221 tys. Euro, na dostawę leków różnych,  środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia

w   rozbiciu na 15 odrębnych zadań., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 25-07-2019 r. zostało złożonych 7 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77

40-341 Katowice

 

zad. nr.1 - 17.974,22 zł.

zad. nr.2 - 26.006,34 zł.

zad. nr.9 - 75.087,00 zł.

zad. nr.10 - 18.004,79 zł.

zad. nr.11 - 10.356,01 zł.

 

2.

 

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

 

zad. nr.4 - 145.800,00 zł.

zad. nr.5 -   34.893,47 zł.

zad. nr.8 -   39.366,00 zł.

zad. nr.10 -  18.987,37 zł.

zad. nr.12 -  17.366,40 zł.

zad. nr.14 -  32.238,00 zł.

 

3.

 

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

zad. nr.3 -   47.454,75 zł.

 

4.

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

 

zad. nr.6 - 45.878,40 zł.

zad. nr.7 - 29.169,30 zł.

 

5.

 

Lek. S.A.

ul.Podlipie 16

95-010 Stryków

 

zad. nr.13 - 45.198,86 zł.

 

6.

 

Konsorcjum firm:

URTICA Sp. z o.o. - LIDER

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

 

zad. nr.1 - 17.963,14 zł.

zad. nr.2 - 26.671,88 zł.

zad. nr.5 - 33.853,09 zł.

zad. nr.9 - 72.973,55 zł.

zad. nr.10- 18.527,29  zł.

zad. nr.12 - 16.718,40 zł.

zad. nr.14-  32.542,56  zł.

zad. nr.15 - 21.373,26 zł.

 

7.

 

NEUCA S.A.

ul. Szosa Bydgoska 58,

87-100 Toruń

 

 

zad. nr.1 -  17.846,50 zł.

zad. nr.3 - 276.011,07 zł.

zad. nr.5 -  76.545,00 zł.

zad. nr.8 -  16.750,80 zł.

zad. nr.10 - 33.717,60 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

  Oferta nr 07 –  NEUCA S.A

                          ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

 cena oferty brutto:                                                                                                                      17.846,50  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

59,57

20,00

20,00

99,57

06

59,61

20,00

20,00

59,61

 07

60,00

20,00

20,00

60,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 01 –  Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

                           ul. Szopienicka 77, 40-341 Katowice   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      26.006,34  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

06

58,50

20,00

20,00

98,50

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  Sanofi - Aventis Sp. z o.o.

                           ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      47.454,75  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

10,00

……

……………

…………..

………..

…………..

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 02 –  ASCLEPIOS S.A.

                           ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      145.800,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

……

…………

………………

………………

…………….

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      33.853,09  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

58,21

20,00

20,00

98,21

06

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 04 –  Aesculap Chifa Sp. z o.o.

                           ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                           45.878,40  zł.

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  12-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

7.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.7 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 04–  Aesculap Chifa Sp. z o.o.

                           ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                       29.169,30  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

60,00

20,00

20,00

100,00

………

……………….

……………..

…………….

……………

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  12-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

8.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.8 następującą ofertę

 

  Oferta nr 02 –  ASCLEPIOS S.A.

                           ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław    

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      39.366,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

9.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.9 następującą ofertę

 

  Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      72.973,55  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

58,31

20,00

20,00

98,31

06

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

10.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.10 następującą ofertę

 

  Oferta nr 01 –  Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

                           ul. Szopienicka 77, 40-341 Katowice

 

 cena oferty brutto:                                                                                                                      18.004,79  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

02

56,90

20,00

20,00

96,90

06

58,31

20,00

20,00

98,31

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

11.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.11 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 01 –  Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

                           ul. Szopienicka 77, 40-341 Katowice   

 

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      10.356,01  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                           

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

……

……………

………….

…………

……………

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  12-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

12.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.12 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      16.718,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

57,76

20,00

20,00

97,76

06

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  14-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 14-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

13.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.13 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 05 – Lek S.A.

                           ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków    

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      45.198,860  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

-----

----------

------------

----------

-----------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  12-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

14.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.14 następującą ofertę

 

  Oferta nr 02 –  ASCLEPIOS S.A.

                           ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław      

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      32.238,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

……….

……………..

……………

……………

……………

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  12-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

15.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.15 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      21.373,26  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

06

60,00

20,00

20,00

10,00

------

----------------

-----------

-------------------

---------

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/04/19  może być zawarta od  12-08-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 12-08-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986  z póź. zm.) w postępowaniu o zmówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawa leków różnych,  środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia w   rozbiciu na 15 odrębnych zadań” znak: AP/ZP/04/19. Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin zawiadamia:

o odrzuceniu oferty nr.07 w zadaniach : zad. nr.3 zał. 2/3,  zad. nr.5, zał.2/5, zad. nr.8, zał.2/8, zad. nr.10, zał.2/10

 złożonej przez:

 

NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

 

Podstawa prawna:

Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm. )

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

 

Uzasadnienie:

Zad. nr.3, zał.2/3

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadania 3  zał.2/3,    Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania dotyczące produktów. Oferent w załączonym   formularzu ilościowo - cenowym  zał.2/3, poz.12, poz.13, poz.14, poz.15, poz.16, poz.17, poz.18, poz.19, poz.20 , zaoferow produkty farmaceutyczne  nie odpowiadające treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zad. nr.5, zał.2/5, zad. nr.8, zał.2/8, zad. nr.10, zał.2/10

Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił wymagania dotyczące wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferent do złożonej ofercie załącznik nr.1 nie dołączył  wymaganych  wypełnionych i podpisanych formularzy ilościowo –cenowych,  załączniki :zał..2/5, zał.2/8, zał.2/10. Mając na uwadze  braki w  w/w dokumentach jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę nr.07  dla zadań : zad. nr.3 zał..2/3, zad. nr.5, zał.2/5, zad. nr.8, zał.2/8, zad. nr.10, zał.2/10, jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Z  poważaniem