Sulęcin 23-07-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 2627, 2628 / AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/04/19,  dostawę leków różnych,  środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia w   rozbiciu na 15 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986  ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków różnych,  środków cieniujących oraz diet w płynie i zestawów do żywienia w   rozbiciu na 15 odrębnych zadań.:   AP/ZP/04/19   

w dniach: 18-07-2019r., 22-07-2019r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 21

1.     Zwracam się z prośbą o wykreślenie z pakietu nr.13 poz. 21 preparatu Propofol 1% 200mg/20ml x 5fiol.              

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wykreśla z pakietu nr.13, poz.21.

 

Firma 2.

 

1.     W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 6 w pozycji  nr 1  produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy  zawierający aminokwasy 65,8g, elektrolity, glukozę230g, azot 10,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), enrgii niebiałkowej 1720kcal, energii całkowitej 1980 kcal – Olimel N5E 2000 ml?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2.     W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 6  w pozycji  nr 3 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył centralnych lub obwodowych zawierający aminokwasy 50,6g, elektrolity, glukozę 150g, azot 8g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego ( w stosunku 80/20), energii całkowitej 1400 kcal – Olimel Peri N4 2000ml ?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

3.     W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy  Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu nr 6  w pozycji  nr 4 Cernevit kompleks 12 witamin rozpuszczalnych w wodzie i w tłuszczach, który nie wywiera wpływu na działenie leków – pochodnych kumaryny (acenokumarol, warfaryna, senprokumon) ?

           Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 3.

 

1.     Dotyczy pak.2 Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza wycenę leku za opakowanie.

 

Firma 4.

 

1.     Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

     Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2.     W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „…od daty zareklamowania przez Zamawiającego” na „…od momentu uznania reklamacji.”

     Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

3.     Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. b):

 

1.     Strony  ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz następującej wysokości:

      b) za zwłokę w wykonaniu umowy 0,2% wartości brutto niewykonanej w terminie   części dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej   
       niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie  części dostawy.

           Odpowiadamy:  Zgodnie z SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.