Sulęcin 18-06-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 2199, 2221, 2222, 2224/ AS/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne, dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego. Nasz znak: AS/ZP/03/19.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego.   Nasz znak: AS/ZP/03/19   

w dniach: 14-06-2019r. i 17-06-2019r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

1.      Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny z możliwością wykonywania nie mniej niż 140 testów na godzinę (Na/K)?

      Przy deklarowanych 30 000 testach Na i K na przestrzeni 24 miesięcy, oznacza to średnią około 40     testów Na i 40 K dziennie. Proponowane przez  

      nas rozwiązania zaspokoi potrzeby szpitala  w tym zakresie.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

2.     Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w 12 filtrów optycznych o długości fali w granicach 340-750nm? 

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 2.

 

1. Pytanie do Zał. 2B – Arkusz minimalnych parametrów granicznych/Parametry-warunki konieczne/pkt.1

 

Czy Zamawiający wymaga aby Oferent był producentem analizatora?

Odpowiadamy: Nie. Zamawiający nie wymaga.

 

2. Pytanie do Zał. 2A

 

Czy Zamawiający wymaga aby 95% odczynników/kontroli i kalibratorów/płynów myjących i rozcieńczających było produkowane przez Oferenta?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wymaga.

 

Firma 3.

             Załącznik 2A - Odczynniki do analizatora biochemicznego

1.      Czy w pozycji nr 24 Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania CRP o poszerzonym zakresie (CRP-er)?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

2.      Prosimy o podanie schematu wykonywania kontroli jakości dla parametrów w pozycjach 1 – 28 i informację jak często przeprowadzana jest kontrola dla HbA1c.

      Odpowiadamy: Schemat wykonywania kontroli jakości dla parametrów w pozycjach 1 –28:  

      1x dziennie, 1 poziom kontroli, częstość  przeprowadzana kontroli dla HbA1c : 1x w tygodniu, 2   poziomy.

3.      Czy do wskazanej ilości badań należy doliczyć pomiary kalibracyjne i kontrolne?

      Odpowiadamy: Tak, do wskazanej ilości badań należy doliczyć pomiary kalibracyjne                  

      i kontrolne.

4.      Czy Zamawiający wykonuje badania ISE w moczu?

      Odpowiadamy: Nie. Zamawiający nie wykonuje badania ISE w moczu.

           

            Załącznik nr 2B

I.  Parametry / warunki koniczne:

1.      Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności ISE nie mniejszej niż 180 testów/godz. przy 3 zainstalowanych elektrodach tj. Na/K/Cl?

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza.

2.      Czy Zamawiający dopuści analizator o wydajności ISE nie mniejszej niż 120 testów/godz. przy 2 zainstalowanych elektrodach tj. Na/K?

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

3.      Dotyczy punktu 8 i 14 – Czy Zamawiający dopuści analizator z 88 pozycjami odczynnikowymi, chłodzonymi w temp. 5 – 8°C?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza analizator z 88 pozycjami odczynników, utrzymuje  zapis chłodzenia w temp. 2 – 8°C .

4.      Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora posiadającego 8 długości fal w granicach 340 – 670 nm, które są wystarczające do wykonania wszystkich badań, wskazanych przez Zamawiającego oraz wszystkich badań przy wykorzystaniu zestawów odczynnikowych, dostępnych u producenta analizatora na oferowany aparat?

      Odpowiadamy: Zamawiają utrzymujemy zapis aby  analizatora posiadający minimum 12  
      filtrów,  oraz dopuszcza długości fali w granicach 340 – 670 nm.

     

II.   Wyposażenie dodatkowe

1.      Czy, w przypadku gdy oferowany analizator obsługiwany jest z poziomu zewnętrznego komputera dostarczanego z analizatorem, Zamawiający wymaga dodatkowego komputera?

            Odpowiadamy: Zamawiający nie wymaga dodatkowego komputera.

 

Firma 4.

 

            Załącznik 2A - Odczynniki do analizatora biochemicznego

                        Poz. 29 – Czy Zamawiający wymaga odczynnika do oznaczania HbA1C certyfikowanej przez NGSP/IFCC?   
                       
Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wymaga.

 

            Załącznik nr 2B – I. Parametry / warunki koniczne:

                        Lp. 10 – Czy Zamawiający wymaga by minimum 60 pozycji próbkowych było odczytywane przez wbudowany czytnik kodów kreskowych?

                       Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wymaga.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.