Sulęcin dnia 14-06-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/03/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986 ze  zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 211 tys. Euro, na dostawę środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 29-05-2019 r. zostały złożone 3 oferty tj.

 

 Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

TUTTOMED FARMACJA Sp. z o.o.

Os. Czecha 130/8

61-292 Poznań.

 

zad.5 -  19.114,76 zł.

 

2.

 MEDILAB Firma

Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedzia 60

15-531 Białystok.

 

zad.2 -  32.970,89 zł.

zad.4 -  50.702,66 zł.

 

3.

 HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3

55-040 Kobierzyce

zad.1  – 58.981,45 zł.

zad.3  – 41.507,53 zł.

zad.5  – 13.272,01 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

 

 Oferta nr 03 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      58.981,45  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%), 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

------

-----------------------

---------------------------

---------------------------

-------------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/19  może być zawarta od  17-06-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 17-06-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

 

Oferta nr 02 –  MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

                        ul. Niedźwiedzia 60 , 15-531 Białystok.

                          

cena oferty brutto:                                                                                                                      32.970,89  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%), 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

------

---------------

-----------------

---------------

----------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/19  może być zawarta od  17-06-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 17-06-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

 

 Oferta nr 03 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      41.507,53  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%), 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                           

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

------

-------------

------------

-----------

--------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/19  może być zawarta od  17-06-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 17-06-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 4.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę :

 

 

Oferta nr 02 –  MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o.

                        ul. Niedźwiedzia 60 , 15-531 Białystok.

                          

cena oferty brutto:                                                                                                                      50.702,66  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%), 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                            

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

------

---------------

-----------------

---------------

----------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/19  może być zawarta od  17-06-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 17-06-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

 

 Oferta nr 03 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      13.272,01  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%), 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                           

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

41,66

20,00

20,00

81,66

03

60,00

10,00

20,00

90,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/19  może być zawarta od  20-06-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-06-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem