Sulęcin 24-05-2019 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 1849, 1866/ AP/19

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/03/19 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 5 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018r.  poz.1986  ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 5 odrębnych zadań.   AP/ZP/03/19   

w dniach: 22-05-2019r. i 23-05-2019r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytanie.

Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par.7 ust.1. 

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

 

Dotyczy Zadania nr 2  - III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni.

1.      Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji
i mycia inkubatorów i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci piany na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego i chlorku poliheksametylenobiguanidyny o zakresie działania B, F (c. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, A H5N1, , A H1N1, Corona – 5 min., Tbc, F, Noro – 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

2.      Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący działanie bójcze  w czasie :

-       15 minut na B, F, V (HCV, HBV), S (B. subtilis)

-       30 minut na B, Tbc (M. terrae), F, V (HCV, HBV, Poliowirus, Adenowirus), S (B. subtilis, B. cereus,  C. difficile), spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

      Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Dotyczy zadania nr  4- III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni.

3.      Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkrustowanych chlorem suchych chusteczek wykazujących działanie wobec B, Tbc, F, V, S (C. Difficile, C. perfingens, B. subtilis, C. Difficile 027) w czasie 15 min., C. sporogenes – 60 min., spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

       Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.