Sulęcin dnia 17 -04-2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/01/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych )  o wartości do 211 tys. Euro, na dostawę środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 05-04-2018 r. zostało złożonych 5 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

MPKJ GROUP JASEK sp.j.

Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce

 

 

zad.1/2A -  25.713,35 zł.

 

2

 

AGAPIT Sp. z o.o. Sp.k

ul. M. Zientary -Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn

 

zad.1/2A – 22.925,66 zł.

zad.3/2C – 86.851,53 zł.

 

3

 

Magazyn Czystości Marlena Kopij

ul. Zacisze 20, 65-775 Zielona Góra

 

zad.1/2A -  20.253,92 zł.

 

4

 

IMPEL DELLVERY S.A.

ul. Ślężna 118 , 53-111 Wrocław

Oddział w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 42,

65-364 Zielona Góra

 

zad.1/2A – 21.192,78 zł.

zad.3/2C – 79.462,80 zł.

 

5.

 

HENRY KRUSE Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

 

zad.1/2A – 21.100,65 zł.

zad.2/2B – 38.455,75 zł.

zad.3/2C – 79.186,79 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

 

 Oferta nr 02 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      21.100,65  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

47,26

5,71

10,00

62,98

02

53,01

20,00

20,00

93,01

03

60,00

13,33

13,33

86,67

04

57,34

20,00

20,00

97,34

05

57,59

20,00

20,00

97,59

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/01/19  może być zawarta od  23-04-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 23-04-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

 

 Oferta nr 05 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      38.455,75  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

05

60,00

20,00

20,00

100,00

------

---------------

-----------------

---------------

----------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/01/19  może być zawarta od  23-04-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 23-04-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

 

 Oferta nr 05 –  HENRY KRUSE Sp. z o.o.

                         Bielany Wrocławskie ,ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      79.186,79  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejszą  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

54,70

20,00

20,00

94,70

04

59,79

20,00

20,00

99,79

05

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/01/19  może być zawarta od  23-04-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 23-04-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem