Sulęcin dnia  16 -04-2019 r.

  

 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/02/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz.1986 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 221 tys. Euro, na dostawę bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej 95  i oleju napędowego na stacji paliw Wykonawcy dla pojazdów SPZOZ w Sulęcinie, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.                 W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj.08-04-2019 r. została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

EVORA  Sp. z o.o.

ul. Poznańska 4

69-200 Sulęcin

 

zad.1/2A –     2.408,00 zł.

zad.2/2B – 225.450,00 zł.

 

 

-----------

 

---------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

    Oferta nr 01 –  EVORA Sp. z o.o.

                              ul. Poznańska  4

                              69-200 Sulęcin

 cena oferty brutto:                                                                                                                      2.480,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), Upust (30%), warunki płatności (10%), 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

 Upust 30%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 10%

Razem

01

60,00

30,00

10,00

100,00

--------

----------------

-------------------

----------------

------------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/02/19  może być zawarta od  17-04-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 17-04-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

Oferta nr 01 –  EVORA Sp. z o.o.

                              ul. Poznańska  4

                              69-200 Sulęcin     

 cena oferty brutto:                                                                                                                      225.450,00  zł

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru nakorzystniejszej oferty była cena (60%), Upust (30%), warunki płatności (10%), 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Upust  30%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 10%

Razem

01

60,00

30,00

10,00

100,00

--------

------------------

------------------

------------------

------------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/02/19  może być zawarta od  17-04-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 17-04-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem