Sulęcin dnia  05 -02-2019 r.

  

 
OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/01/19

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 221 tys. Euro, na dostawę rękawic zabiegowych  w  rozbiciu na 3 odrębne zadania, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj.25-01-2019 r. zostały złożone 2 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

 

zad.2/2B –  95.856,48 zł.

 

 

2.

 

ZARYS INTERNATIONAL GROUP  Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

 

zad.1/2A –  28.542,24 zł.

zad.3/2C –  58.860,00 zł.

 

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

    Oferta nr 02 –  ZARYS INTERNATIONAL GROUP  Sp. z o.o. Sp.k.

                             ul. Pod Borem 18

                             41-808 Zabrze

 cena oferty brutto:                                                                                                                      28.542,24  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

2,00

100,00

--------

----------------

-------------------

----------------

------------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/01/19  może być zawarta od  06-02-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 06-02-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

      Oferta nr 01 –  SKAMEX Sp. z o.o. Sp.k

                               ul. Częstochowska 38/52

                               93-121 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      95.856,48  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

 

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

--------

------------------

------------------

------------------

------------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/01/19  może być zawarta od  06-02-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 06-02-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

      Oferta nr 02–  ZARYS INTERNATIONAL GROUP  Sp. z o.o. Sp.k.

                             ul. Pod Borem 18

                             41-808 Zabrze    

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      58.860,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

20,00

100,00

---------

------------------

------------------

------------------

------------------

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/01/19  może być zawarta od  06-02-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 06-02-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem