Sulęcin dnia  14 -01-2019 r.

  

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/08/18

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 211 tys. Euro, na dostawę materiałów  do procesów sterylizacji w rozbiciu na 3  odrębne zadania., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania ofert tj.21-12-2018 r. zostało złożonych 3 oferty tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

INFORMER MED.  Sp. z o.o.

ul. Winogrady 118

61-626 Poznań

 

zad.3 –  12.150,00 zł.

 

 

2.

 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26

87-100 Toruń

 

zad.1 –  45.330,19 zł.

 

 

3.

 

FARMEDICA Sp. z o.o.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa

 

zad.2  –  39.895,20 zł.

 

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

   

Oferta nr 02 –  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

                             ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      45.330,19  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

60,00

20,00

2,00

100,00

…..

…………..

………………

…………..

………………

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/08/18  może być zawarta od 15-01-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-01-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

      Oferta nr 03 FARMEDICA Sp. z o.o.

                            ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      39.895,20  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

……

………..

……………

………….

…………….

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/08/18  może być zawarta od  15-01-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 15-01-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

      Oferta nr 01 –  INFORMER MED.  Sp. z o.o.

                               ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      12.150,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

……..

……………..

……………….

……………..

…………..

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/08/18  może być zawarta od  15-01-2019 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu  15-01-2019 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem