Sulęcin 18-12-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 4780 / AS/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/08/18,  dostawę materiałów  do procesów sterylizacji w rozbiciu na 3  odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

materiałów  do procesów sterylizacji w rozbiciu na 3 odrębne zadania.:   AS/ZP/08/18   

w dniu: 17-12-2018 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

2.Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

 

Dotyczy Parametry Techniczne:

 

Zał. Nr 2a poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy płaski o szerokości 210mm z odpowiednim przeliczeniem długości do 100mb (wymiary rękawów to 200mb)?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Zał. Nr 2a poz. 10

Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 57g/m2, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego?

Odpowiadamy: Nie. Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.