Sulęcin dnia  20 -11-2018 r.

  

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/0618

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości poniżej 211 tys. Euro, na dostawę leków antybiotyków  w   rozbiciu na 6 odrębnych zadań., dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 29-10-2018 r. zostało złożonych 6 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77

40-431 Katowice

 

zad.1 –  7.983,36 zł.

zad.3 –  26.740,80 zł.

zad.4 –  43.168,03 zł.

 

2.

 

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11A

12-230 Biała Piska

 

zad.1 –  9.704,45 zł.

zad.3 –  26.956,80 zł.

zad.6 –  19.599,84 zł.

 

3.

 

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

 

zad.1 –  6.376,32 zł.

zad.4 –  40.324,50 zł.

zad.5 –  45.603,00 zł.

zad.6 –  24.676,92 zł.

 

4.

 

Konsorcjum firm: NEUCA S.A. - LIDER

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o.

ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

 

zad.2 –  30.911,33 zł.

zad.3 –  27.108,00 zł.

zad.4 –  63.973,04 zł.

zad.5 –  45.716,40 zł.

 

5.

 

ASCLEPIOS S.A.

ul. Hubska 44

50-502 Wrocław

 

zad.1 –  7.931,52 zł.

zad.2 –  34.414,43 zł.

zad.4 –  44.201,27 zł.

zad.6 –  32.152,68 zł.

 

6.

 

Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

zad. 1 –  6,324,48 zł.

zad. 2 – 28.804,46 zł.

zad. 3 – 25.974,00 zł.

zad. 4 – 40.189,39 zł.

zad. 5 – 45.716,40 zł.

zad. 6 – 18.979,06 zł.

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

    Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                            ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      6.324,48  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

47,53

20,00

2,00

87,53

02

39,10

20,00

20,00

79,10

 03

59,51

20,00

20,00

99,51

05

47,84

20,00

20,00

87,84

06

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/18  może być zawarta od  26-11-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 26-11-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

      Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                            ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      28.804,46  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

04

55,91

20,00

20,00

95,91

05

50,22

20,00

20,00

90,22

06

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/18  może być zawarta od  26-11-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 26-11-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

      Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                            ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      25.974,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

58,28

20,00

20,00

98,28

02

57,81

20,00

20,00

97,81

04

57,49

20,00

20,000

97,49

06

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/18  może być zawarta od  26-11-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 26-11-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.4 następującą ofertę:

 

      Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. – LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                            ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź     

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      40.189,39  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

55,86

20,00

20,00

95,86

03

59,80

20,00

20,00

99,80

04

37,69

20,00

20,00

77,69

05

54,55

20,00

20,00

94,55

06

60,00

20,00

20,00

100,00


W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/18  może być zawarta od  26-11-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 26-11-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

                           ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      45.603,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

03

60,00

20,00

20,00

100,00

04

59,85

20,00

20,00

99,85

06

59,85

20,00

20,00

99,85

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/18  może być zawarta od  26-11-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 26-11-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 06 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. – LIDER

                            ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                             PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                            ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                           18.979,06  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

02

58,10

20,00

20,00

98,10

03

46,15

20,00

20,00

86,15

05

35,42

20,00

20,00

75,42

06

60,00

20,00

20,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/06/18  może być zawarta od  26-11-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 26-11-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem