Sulęcin 25-10-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 4042 / AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/06/18,  dostawę leków antybiotyków      w rozbiciu na 6  odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków antybiotyków  w   rozbiciu na 6 odrębnych zadań.:   AP/ZP/06/18   

w dniu: 24-10-2018 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1.               Dot. pakietu nr 2 poz. 11 – nystatinum 2,4mln j/5g / 24ml (granulat do sporz. zaw.). Czy w związku ze zmianą wielkości opakowania preparatu wymaganego w w/w pozycji Zamawiający dopuści produkt Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.? Jest to nowa dostępna na rynku pojemność opakowania, która zastąpi opakowania po 24ml.

            Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.