Sulęcin dnia 06-09-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/06/18

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych )  o wartości do 211 tys. Euro, na dostawę  systemu zamkniętego do pobierania krwi, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 29-08-2018 r. została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

SARSTEDT Sp. z o.o.

Blizne Łaszczyńskiego

ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice

 

148.010,82 zł.

 

…………

 

…………………………………………………….

 

………………………

 

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano  następującą ofertę :

 

  Oferta nr 01 –  SARSTEDT Sp. z o.o.

                            Blizne Łaszczyńskiego

                           ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      148.010,82  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                   

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Razem

01

60,00

20,00

20,00

100,00

---

------------

--------------------

-----------------------

----------------

 

Zamawiający w postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający w postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/06/18  może być zawarta od  10-09-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 10-09-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem