Sulęcin 23-08-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 3240, 3243/ AS/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/06/18,  dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

Systemu zamkniętego do pobierania krwi :   AS/ZP/06/18   

w dniu: 22-08-2018 r., wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1:

 

1.     dot. SIWZ pkt. 3.4, Formularz ofertowy pkt 1, Załącznik nr 5

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Produktów z poz. nr 19-22 producent nie zakwalifikował jako wyroby medyczne. W związku z tym, nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tego typu produktów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę zapis w SIWZ w pkt. 3.4 na: „ przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi spełniać w szczególności wymagania określone w : (…)”, uwzględnienie również w formularzu ofertowym pkt 1 poprzez modyfikację zapisu „Oświadczam, że wymieniony w ofercie przedmiot zamówienia posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP” na następujący: „Oświadczam, że wymieniony w ofercie przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP”, zmianę zapisu w Załączniku nr 5: „informuję/my, o tym że posiadam/my dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z (…)”, na zapis: „informuję/my, o tym że posiadam/my dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów będący wyrobem medycznym do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z (…)” oraz o dopuszczenie oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanych produktów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.

 

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 zmienia treść zapisu  w SIWZ tj.

Zmienia zapis w SIWZ w pkt. 3.4 na: „ przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym musi spełniać w szczególności wymagania określone w : (…)”, zmienia również w formularzu ofertowym zał. nr.1 pkt 1 poprzez modyfikację zapisu „Oświadczam, że wymieniony w ofercie przedmiot zamówienia posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP” na następujący: „Oświadczam, że wymieniony w ofercie przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym posiada dopuszczenie do obrotu na terytorium RP”. Zmienia zapis  w zał. nr 5: „informuję/my, o tym że posiadam/my dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z (…)”, na zapis: „informuję/my, o tym że posiadam/my dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów będący wyrobem medycznym do obrotu zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z (…)” oraz o dopuszcza oświadczenie wykonawcy dotyczące oferowanych produktów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne. Wykonawca  wymienione zmiany zapisów dokonuje w  w/w załącznikach.

 

2.     dot. Umowa § 2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

3.     dot. Umowa § 5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o dopisanie, że każde stwierdzenie uszkodzenia opakowań zewnętrznych dostarczonych towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie w obecności kuriera (potwierdzone protokołem). Prośbę swoją motywujemy tym, że brak protokołów uniemożliwia postępowanie reklamacyjne. Uszkodzone opakowanie zewnętrzne może skutkować uszkodzeniem towaru wewnątrz. Brak takiego zgłoszenia sugeruje uszkodzenie powstałe po stronie Zamawiającego.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

4.     dot. Umowa § 6 ust. 1 b

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą Wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto, sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty, nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 zmienia treść zapisu  w SIWZ tj.

Zmienia zapisów § 6 ust. 2 w taki sposób, że wysokość kary umownej naliczana będzie od wartości netto.

 

Firma 2:

 

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 17 z Pakietu Zbiorczego – System zamknięty do pobierania krwi  i utworzenie z niej odrębnego pakietu.
Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu bezpieczne nakłuwacze faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

Z poważaniem.