Sulęcin dnia 19 -06-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AP/ZP/03/18

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości powyżej 211 tys. Euro, na dostawę  leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 07-05-2018 r. zostało złożonych 5 ofert tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena brutto

 

1.

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14

64-300 Nowy Tomyśl

 

zad.5 -   58.460,40 zł.

zad.7 - 225.128,16 zł.

 

2.

 

Farmacol Logistyka Sp. z o.o.

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

 

zad.1 - 251.446,98 zł.

zad.2 - 142.254,06 zł.

zad.3 - 133.394,08 zł.

zad.8 - 542.996,51 zł.

 

3.

 

Bialmed Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 11A

12-230 Biała Piska

 

zad.6 - 143.158,76 zł.

zad.7 - 195.176,52 zł.

 

4.

 

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice

 

zad.1 - 247.305,00 zł.

zad.2 - 132.070,40 zł.

zad.3 - 125.214,62 zł.

 

5.

 

Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

 

zad.1 - 244.502,90 zł.

zad.2 - 142.725,93 zł.

zad.3 - 134.547,39 zł.

zad.8 - 483.821,85 zł.

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria wg wzoru   : W = C x 60 % + T x 20 % + P x 20%, Cena oferty(C):   C = CN x 100 / CO

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.1 następującą ofertę

 

  Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 cena oferty brutto:                                                                                                                      244.502,90  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

01

97,24

100,00

100,00

98,34

04

98,87

100,00

100,00

99,32

05

100,00

100,00

100,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  30-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 30-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 2.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.2 następującą ofertę :

 

  Oferta nr 04 –  SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

                         ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      132.070,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

02

92,84

100,00

100,00

95,70

04

100,00

100,00

100,00

100,00

05

92,53

100,00

100,00

95,52

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  30-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 30-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

3.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.3 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 04 –  SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

                         ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      125.214,62  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

02

93,87

100,00

100,00

96,32

04

100,00

100,00

100,00

100,00

05

93,06

100,00

100,00

95,84

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  30-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 30-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

4. Zadanie nr. 4 – unieważniono,  art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu.

 

5.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.5 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 01 –  Aesculap Chifa Sp. z o.o.

                          ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      58.460,40  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

01

100,00

100,00

100,00

100,00

……

…………

………………

………………

…………….

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  20-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

6.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.6 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  Bialmed Sp. z o.o.

                         ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      143.158,76  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

03

100,00

100,00

100,00

100,00

……

…………

………………

………………

…………….

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  20-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 20-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

7.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.7 następującą ofertę:

 

  Oferta nr 03 –  Bialmed Sp. z o.o.

                         ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      195.176,52  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

01

86,70

100,00

100,00

92,02

03

100,00

100,00

100,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  30-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 30-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

8.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano w zad. nr.8 następującą ofertę

 

  Oferta nr 05 –  Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o. - LIDER

                         ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                         PGF S.A.(dawniej PGF Hurt Sp. z o.o.

                         ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      483.821.85  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano oferty najkorzystniejsze  zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniającą wymagania  określone w SIWZ. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była: cena (60%), termin realizacji dostaw częściowych (20%), warunki płatności (20%). Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert                                                                                                                                                      

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena  60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostaw częściowych 20%

Liczba pkt w kryterium

Warunki płatności 20%

Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (W)

02

89,10

100,00

100,00

93,46

05

100,00

100,00

100,00

100,00

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AP/ZP/03/18  może być zawarta od  30-06-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 30-06-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

Z  poważaniem