Sulęcin dnia 09 -05-2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Sulęcinie

ul. Witosa 7 , 69-200 Sulęcin , tel./fax.  95 755 21 57

 

Dotyczy postępowania:  AS/ZP/02/18

 

Stosownie do postanowienia art.92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczonego (art. 10 ust.1  ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ) o wartości do 211 tys. euro, na dostawę ambulansu sanitarnego typu C – 1 szt.,

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu do dnia składania  ofert tj. 16-04-2018 r. została złożona 1 oferta tj.

 

Oferta nr

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

1.

 

Zeszuta Sp. z o.o.

ul. Tużycka 8

03-683 Warszawa

 

 

335.421,00  zł.

 

----------

 

----------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------

 

1.Na podstawie streszczenia ofert dokonanego na załączonym druku wybrano następującą ofertę :

 

 

 Oferta nr 01 –  Zeszuta Sp. z o.o.

           ul. Tużycka 8

                         03-683 Warszawa   

 

cena oferty brutto:                                                                                                                      335.421,00  

Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień     
                                         publicznych, spełniającą  wymagania  określone w SIWZ ,  która uzyskała 100,00 pkt.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

                                                                                                                                                             

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

Cena oferty  

60%

Liczba pkt. w kryterium

Termin realizacji dostawy 40%

Liczba pkt. w kryterium

 

Razem

01

60,00

40,00

----------------------

100,00

 

 

 

 

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

W prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr AS/ZP/02/18  może być zawarta od  11-05-2018 r.

Zamawiający zaprasza do podpisania umowy z wybranym Wykonawca  w dniu 11-05-2018 r.,

do siedziby Zamawiającego  (dopuszczalna jest droga korespondencyjna).

 

 

 

Z  poważaniem