Sulęcin 25-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 1585, 1586, 1593/ AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/04/18 dostawa środków dezynfekcyjnych w  rozbiciu na 4 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków dezynfekcyjnych w rozbiciu na 4 odrębne zadania.   AP/ZP/04/18   

w dniu: 24-04-2018 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Zadanie nr 1 . Część IV

poz. 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin,  aktywny wobec B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN 14348) oraz V (HIV, HBV, HVC, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut, w opakowaniach:

Dla poz.1: opakowanie a 5 l, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Dla poz.2: opakowanie a 1L z dozownikiem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Dopuszczenie większej liczby wykonawców pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Poz.3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach (1 tabletka = 3,3g), na bazie dichloroizocyjanuranu sodu,  skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) -  dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab. / 1,5L wody). Opakowania a 300 szt. tabletek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań. Produkt biobójczy.

Dopuszczenie większej liczby wykonawców pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający dopuszcza.

 

Poz.4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych,  również na oddziałach noworodkowych  na bazie alkoholi (etanolu i propan-1-olu,), o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w opakowaniach 1L ? Wyrób medyczny.

Dopuszczenie większej liczby wykonawców pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie nr 3. Część I

poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk,  zawierającego w 100 g preparatu: 45 g propanolu, 28g alkoholu izopropylowego oraz 0,3g kwasu mlekowego, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających, zapobiegających  wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność  skóry, o spektrum działania: B, F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Vaccinia), o pH 5,5, zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 500ml?

Dopuszczenie większej liczby wykonawców pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

Zadanie nr 3. Część II

Poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach:

Dla poz.1. opakowanie  a 250ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Dla poz. 2 opakowanie a 1 L.

Dopuszczenie większej liczby wykonawców pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, gotowego do użycia, zawierającego w 100g preparatu: 45g alkoholu izopropylowego, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylolu, z dodatkiem nadtlenku wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydyny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), zarejestrowanego jako produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem, 500ml, 1l?

Dla poz.3. opakowanie  a 250ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Dla poz. 4 opakowanie a 1 L.

Dopuszczenie większej liczby wykonawców pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Firma 2.

 

Dotyczy Zadania nr 2/2B  - III Grupa środków do dezynfekcji powierzchni

 

1.              Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji
i mycia inkubatorów i innych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi w postaci piany na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego i chlorku poliheksametylenobiguanidyny o zakresie działania B, F (c. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Herpes, A H5N1, , A H1N1, Corona – 5 min., Tbc, F, Noro – 15 min., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

    Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

2.              Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący działanie bójcze  w czasie :

ü      15 minut na B, F, V (HCV, HBV), S (B. subtilis)

ü      30 minut na B, Tbc (M. terrae), F, V (HCV, HBV, Poliowirus, Adenowirus), S (B. subtilis, B. cereus,  C. difficile), spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

3.              Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkrustowanych chlorem suchych chusteczek wykazujących działanie wobec B, Tbc, F, V, S (C. Difficile,
C. perfingens, B. subtilis, C. Difficile 027) w czasie 15 min., C. sporogenes – 60 min., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

     Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 3.

 

Dotyczy zadania 1 grupy III pozycji 3:

  1. Czy Zamawiający w zadaniu 1 grupy III pozycji 3 pozwoli na zaoferowanie preparatu w formie bezalkoholowych nasączonych chusteczek gotowych do użycia do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę) konfekcjonowanych w opakowaniu typu flow pack po 200 sztuk chusteczek o rozmiarze 200x300 mm, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: chlorku didecylodimetyloaminowym, poliaminy, aminoetanolu. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów,  bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: głowic USG, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Wyrób medyczny klasy IIb. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ

 

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 1 grupy III pozycji 3 i utworzenia z niej oddzielnej części? Zgoda na powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonej części większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.

            Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

 

 

Z poważaniem.