Sulęcin 18-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1481 / AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/03/18,  dostawa leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań :   AP/ZP/03/18   

w dniu 16-04-2018 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6-IV w poz. nr 2 i 3 wymaga dostaw leku w bezpiecznym opakowaniu plastikowym zapewniającym infuzję w systemie zamkniętym bez skażenia linii otwarciem odpowietrznika?

Odpowiadamy: Zamawiający wymaga.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w zadaniu nr 7 poz. nr 10 co umożliwi złożenie oferty?

Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wykreśla w zadaniu nr 7 poz. nr 10.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający  w zadaniu nr 7 wymaga dostarczenia przyrządu do rozpuszczania leków z filtrem 0,45 μm chroniącym przed skażeniem bakteryjnym oraz zastawką uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.