Sulęcin 17-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1428, 1441, 1442,1450,1452,1453 / AP/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AP/ZP/03/18,  dostawa leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

leków w rozbiciu na 8 odrębnych zadań :   AP/ZP/03/18   

w dniu 13-04-2018 r. wpłynęły   zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

1.        Dotyczy pakietu nr 1 poz. 66 Theophyllinum 300 mg rozt. do wlew. 250 ml – zakończona produkcja – czy należy wycenić podając ostatnią cenę z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale ?

      Odpowiadamy: Tak, należy wycenić podając ostatnią cenę z informacją pod 
       pakietem.

2.        Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 1 poz. 61-62 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.

      Odpowiadamy: Tak. Zamawiający wymaga.

3.        Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 1 poz. 61-62  był zarejestrowany we wskazaniu: 
A. choroby układu nerwowego w tym:
-  zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
-  ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym:  RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu  w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?

      Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

4.        Dotyczy pakietu nr 1 poz. 28. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?

        Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

5.        Dotyczy pakietu nr 1 poz. 2. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

       Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

6.        Dotyczy pakietu nr 1 poz. 34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml (wraz z  przeliczeniem ilości opakowań.), koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną? Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

7.        Dotyczy pakietu nr 3 poz. 19. Czy Zamawiający dopuści  wycenę preparatu Makrogol  74 g  x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie  uzasadnienia merytorycznego.

       Odpowiadamy:  Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

8.        Dotyczy pakietu nr 3 poz. 9 Argosulfan 40 g – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w opakowaniu x 400 g z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

       Odpowiadamy: Zamawiający wymaga wyceny a’40g.

9.        Dotyczy pakietu nr 3 poz. 11. W związku ze zmianą przez producenta wielkości opakowania, proszę o dopuszczenie wyceny leku Barium sulfuricum Medana,1g/ml,zaw,200ml,but.240ml. Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

10.     Dotyczy pakietu 6  - VI Leki – poz. 1 Fluconazole op. 600 czy Zamawiający oczekuję wyceni 600 szt. czy 600 op. x 10 butelek

      Odpowiadamy: Zamawiający wymaga 600 szt..

Firma 2.

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie 6/2F – I Płyny infuzyjne,

pozycja:1-5; 10;11 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie 6/2F – II Płyny irygacyjne,

pozycja 1 – Glicyna 1.5%, będącą sterylnym, apirogennym płynem irygacyjnym o podobnej osmolarności, własnościach optycznych, niskim przewodnictwie elektrycznym, nie powodującą powstawania osadów na sprzęcie, mającą takie samo zastosowanie w endoskopowych zabiegach urologicznych ?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie 6/2F – III Płyny infuzyjne

pozycja 1 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, ponieważ:

·       Mannitol 15 % i 20%  mają wskazania do stosowania  w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści  się  w  rozpiętości  zakresu terapeutycznego leku

·       Roztwory Mannitolu 15%  nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej ( w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem  może być gotowy do użycia bez czasochłonnego  rozpuszczania w gorącej  kąpieli wodnej ,a następnie ochładzania do temperatury ciała;

·       Nadruk informacji o leku  na worku Viaflo  zabezpiecza użytkownika przed  odklejeniem  etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza  możliwość wystąpienia pomyłki

·       Mannitol 15% w worku Viaflo  eliminuje  ryzyko  stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

W załączeniu CHPL preparatu Mannitol 15%.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie 7/2G – Płyny infuzyjne III,

pozycja:1-9,11 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek

z dwoma portami zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 5:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie 4, prosimy o wydzielenie z Zadanie 7/2G – Płyny infuzyjne III, pozycja 10 do oddzielnego pakietu.

Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadanie 7/2G – Płyny infuzyjne III - Akcesoria do przygotowywania płynów infuzyjnych, pozycja 1 aparatu do wielokrotnego pobierania płynu/leku z butelki/worka, z płaską powierzchnią – do dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu Luer, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowierznika i bez PCV?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 3.

 

Pytanie 1.

W związku z obszernym zakresem zamówienia, okresem urlopowym a co za tym idzie – problemami dostawców z przygotowaniem oferty w tym czasie, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.05.2017.

Odpowiadamy: Zgodnie z SIWZ.

 

Firma 4.

 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 5 ust. 3 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

2. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

3.  Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. b):

 

1.      Strony  ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz następującej wysokości:

 

b) za zwłokę w wykonaniu umowy 0,2% wartości brutto niewykonanej w terminie   części dostawy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie  części dostawy.

 Odpowiadamy:  Zgodnie z SIWZ.

 

Firma 5.

 

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga aby produkt Metamizol w pakiecie 8 pozycja 85 i 86  można było mieszać  z Poltram 50 i Poltram 100, 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań.?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga  aby w pakiecie  8 pozycja 76 i 77 istniała możliwość łączenia w jednej strzykawce Poltramu z Metamizolem zgodnie z Chlp produktu?

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza.

 

Firma 6.

 

Pytanie 1

1. Do §7 ust.1 pkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zapis o karze w wysokości 0,2% dziennie liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia?

Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Z poważaniem.