Sulęcin 13-04-2018 r.

 

Uczestnicy postępowania

 SPZOZ- 1439 / AS/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/02/18,  dostawę  ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.  .

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

ambulansu sanitarnego typu C - 1szt.    

w dniu 13-04-2018 r., wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

Pytanie 1.

W związku z dopuszczeniem przez Państwo możliwości zaoferowania ambulansu demonstracyjnego, zarejestrowanego, z roku produkcji 2016 z przebiegiem do 35 000 km, informujemy, że w takim przypadku gwarancja takiego pojazdu w połowie już upłynęła. Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o dopuszczenie w takim przypadku gwarancji na pojazd bazowy, zabudowę medyczną i wyposażenie medyczne, która kończy się w lutym 2019 r.

Odpowiadamy: Zamawiający dopuszcza gwarancję na pojazd bazowy, natomiast w zakresie zabudowy medycznej i wyposażenie medycznego  Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia lub zmiany stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA SIWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

 

Z poważaniem.