Sulęcin 27-02-2017 r.

 

 
Uczestnicy postępowania

 

SPZOZ- 793/ AS/18

Dot.: postępowania na zamówienie publiczne AS/ZP/01/18 dostawa środków czystości          w  rozbiciu na 3 odrębne zadania.

 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie , działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1579  z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:

środków czystości w rozbiciu na 3 odrębne zadania.   AS/ZP/01/18   

w dniu: 26-02-2018 r. wpłynęło   zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisu w treści specyfikacji istotnych  warunków zamówienia . W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 

Firma 1.

 

     1. W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytanie.

        Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu par. 7 ust. 1

  Odpowiadamy: Zamawiający utrzymuje zapis SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem.